Jan
24

Den 31. januar slås der “ring om kysterne” på Sydhavnstippen

Posted by CA in Arrangementer/annoncering

Som en del af en større Danmarks Naturfredning’s ‘event‘, hvor der tændes bål og fakler rundt om hele Danmark på kysterne for at protesterer mod regeringens beslutning om at lempe på beskyttelsen af de danske kyster, kan man møde op på sydspidsen af Tippen søndag den 31. januar 2016, kl. 16.45. Læs mere og tilmeld dig ‘her‘.

Tag gerne et stykke brænde med til bålet.


Comments Off on Den 31. januar slås der “ring om kysterne” på Sydhavnstippen
Jan
13

Artikler om Sydhavnstippen i Frederiksholm Beboerblad i 2015

Posted by CA in Skriftligt om Tippen

Igen i 2015 bragte Beboerbladet Frederiksholm Karreérne, med et oplag på 3.200, seks artikler om Sydhavnstippen, skrevet af Britta Lunnemann (medlem af Grøn Agenda Sydhavn). Læs artiklerne som pdf: ‘1, 2, 3‘, ‘4, 5‘ og ‘6‘.


Comments Off on Artikler om Sydhavnstippen i Frederiksholm Beboerblad i 2015
Dec
26

Endnu et får skambidt af hund

Posted by CA in Natur og Får

Den 24. december 2015 blev endnu et får på Sydhavnstippen angrebet af en hund og skambidt så alvorligt at dyret efterfølgende måtte aflives. En roer så fra sin kajak hundens kæber omkring fårets hals – det lykkedes ham at komme i land og jage hunden væk fra det blødende dyr, hvorefter han alarmerede Dyrenes Beskyttelse og en lokal med kontakt til Tippens Fårelaug. Vidnet beskriver hunden som stor, grå og med halsbånd – ejeren var intet steds at se! Siden foråret 2014 er i alt mindst fem får blevet aflivet på grund af hundebid på Tippen (læs ‘her‘).

Lovgivningen siger at hunde altid skal holdes i snor i en dyrefold. Den øvrige del af Sydhavnstippen er udlagt som rekreativt (natur)område og ifølge Naturbeskyttelsesloven skal hunde holdes i snor i naturen (dog med en særregel for stranden¹). Grundejeren By & Havn har slået fast at hunde skal holdes i snor overalt på Sydhavnstippen, altså også udenfor fårefolden. Læs mere om hundereglerne i dette ‘indlæg‘.

I ‘Tippen Syders‘ plejeplan er der udpeget et muligt areal på Tippen til fritløbende hunde, dvs. som et muligt fremtidigt projekt.

¹Ifølge Naturbeskyttelsesloven må hunde under kontrol løbe frit “på stranden” fra 1. oktober til 31. marts.


Comments Off on Endnu et får skambidt af hund
Dec
16

Optagelse til kunstfilm

Posted by KL in Øvrige nyheder

D. 17. december vil Tippen blive foreviget i forbindelse med optagelserne til en kunstfilm. Det er kunstneres Søren Thilo, som laver værket til en udstilling på Overgaden – Institut for Samtidskunst. Værket handler om en astronaut og vil være udstillet fra d. 23. januar.

Filmfolkene har en stram tidsplan, så vær venlige at vise hensyn og give dem arbejdsro..

Man kan læse mere her.


Comments Off on Optagelse til kunstfilm
Dec
9

Der skydes udenfor de annoncerede åbningstider

Posted by CA in Øvrige nyheder

I forlængelse af ‘indlægget den 27. nov. 2015 om skydebanerne‘ på Amager må det desværre konstateres, at der tilsyneladende ret konsekvent skydes udenfor skydebanernes annoncerede åbningstider. Både mandag og tirsdag i denne uge har Tippen således været belastet af skydestøj. Grøn Agenda Sydhavn vil rette henvendelse til Københavns Kommune som er tilsynsmyndighed, i begyndelsen af det nye år.


Comments Off on Der skydes udenfor de annoncerede åbningstider
Nov
28

Første sæson i Sommerfugleengen

Posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen

Tippen er som bekendt domineret af græsser, tjørn og de invasive arter gyldenris og bjørneklo – blomstrende engblomster har det med andre ord svært og i fårefolden er de nærmest fraværende på grund af græsningstrykket. Et bestemt sted har dog de senere år været beriget med lidt flere blomstrende urter end resten af Tippen: Sommerfugleengen. Af samme grund foreslås det i plejeplanen at dette område beskyttes mod fremtidig afgræsning og udvikles med høslæt, dvs. slåning. Grøn Agenda Sydhavn tog arbejdshandsken op i 2015 og er nået ganske langt allerede i den første sæson (mere om årets naturpleje i den kommende årsberetning). Placeringen af Sommerfugleengen ses herunder (den kommende fredningsgrænse er markeret med en gul stiplet linie).

Sommerfugleengen (høslæt-arealerne er med blå).

Sommerfugleengen (høslæt-arealerne er blå).

Sommerfugleengen vil blive udviklet som en mosaik af næringsfattig blomstereng (markeret med blåt på kortet) og læ-dannende busk- og skovdannelse. Tanken er at der rundt om engområdet skal placeres et trådhegn (rød linje) for at holde græssende får ude når de engang kommer. Øget biologisk mangfoldighed af blomstrende engplanter, insekter, sommerfugle m.v. er målet med naturplejen. I starten vil plejen nok opleves lidt drastisk, men efterhånden som den større variation af engplanter (forhåbentlig) breder sig på de åbne arealer, vil naturplejen blive mere diskret. Se to før-billeder af engen herunder.

Før-billede fra Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen, juni 2015.

Før-billede fra Sommerfugleengen, aug. 2015.

Før-billede fra Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen, aug. 2015.

Vi holder naturligvis øje med udviklingen af Sommerfugleengen. Her er en blandet observations-liste fra første sæson: Stor kålsommerfugl, Engrandøje, Halemejse, Græsrandøje, Skov-hullæbe (orkide), Stikkelsbærbusk, Det hvide C, Lille kålsommerfugl, Stor bredpande, Dagpåfugleøje, Rejnfanfjermøl, Admiral, Villa (Humleflue-familien), Blå mosaik guldsmed, Kratløber (bille) … og desuden to døde Spidsmus og nogle visne podninger på et æbletræ. Se billederne fra engen herunder. Read the rest of this entry »


Comments Off on Første sæson i Sommerfugleengen
Nov
27

Skydestøj på Tippen fra Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub

Posted by CA in Skydefri tidsrum

Skydegenerne på Sydhavnstippen udgår fra skydebanerne på Amager, som Københavns Kommune har bestemt miljørammerne for. De annoncerede skydetider i skemaet herunder er hentet fra de respektive hjemmesider fra Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub. Skemaet vil blive løbende opdateret (findes i menuen Nyheder/Skydefri tidsrum).


Skydetider Jan. og Feb. 2016
mand, tirsd. lukket
onsd. 9.00 – 15.30
torsd, fred. lukket
lørd, sønd. 9.00- 16.00

Der er lukket alle helligdage.

NB. I midten af januar går solen op 8.30 og ned 16.09.


Status:

 • NB. Der skydes desværre ofte udenfor skydebanernes annoncerede åbningstider (se miljøvejledningens retningslinjer herunder).
 • I miljøgodkendelserne står der at: “Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt informere offentligheden, fx i lokal presse på [..] hjemmeside eller lign., og tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter der i løbet af sæsonen er planlagt skydning for alle brugere af anlægget.” Og videre: “Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for ændringen.”
 • Indfasningen af nye forbedrede støjværn ved skydebanerne på Selinevej foregår etapevis fra 2015 til 2021.
 • Skydebanearne ligger på et areal som i Kalvebodkilefredningen er udlagt som intensivt rekreativt område. Kommunen har godkendt at skydebanerne, ud over af hobbyfolket også benyttes professionelt af politiet og militæret.
 • Kommunen mener ikke at de nærliggende Natura 2000 områder og øvrige fredede naturområder i skyderetningen (og på Sydhavnstippen) har krav på støjbeskyttelse fra skydebanerne. De nye forbedrede støjværn vil derfor være rettet mod de mest støjplagede boliger.
 • Der er pt. ikke udarbejdet et støjkonsekvensområde med støjkurver hele vejen rundt om skydebanerne jf. statens miljøvejledning.
 • Indtil 2012 var Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub én enhed under navnet Københavns Skyttecenter. Kommunen har godkendt at der nu er to selvstændige enheder med egne miljøgodkendelser, åbningstider og hjemmesider.

Comments Off on Skydestøj på Tippen fra Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub
Nov
25

Techno-fest (raves) …murbrokkelandsbyen er ryddet (hvad var det lige der skete?)

Posted by CA in Arrangementer/overståede, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

Grundejeren By & Havn ryddede i sidste halvdel af oktober murbrokkelandsbyen på Sydhavnstippen, hvor en ulovlig techno-fest blev afholdt fra onsdag d. 9. til mandag d. 14. september 2015, med ekstremt støjende techno-musik både dag og nat, i hvert fald fra fredag. I forbindelse med rydningen blev der fjernet et ton affald efter festen. Tak til By & Havn.

Grøn Agenda Sydhavn har forsøgt at rekonstruere forløbet op til rydningen og er nået frem til følgende:

 • Ulovlige techno-fester har været afholdt nogle gange tidligere på Tippen og før da også i Valbyparken.
 • Efter en tech-fest i 2012 aftalte ’partnerskabet Tippen Syder’ et detaljeret beredskab, med det formål at stoppe techno-fester på Tippen i opløbet. Beredskabet var godkendt af By & Havn og Københavns Politi, og det skulle aktiveres efter naboklager til politiet (se dette ’indlæg’ fra 2013).
 • En ansat i Kgs. Enghave Lokaludvalg (som har tovholderfunktionen i Tippen Syder) mødte op til techno-festen om fredagen og bad dem dæmpe sig (ikke mindst under et annonceret søndags-arrangement). Lokaludvalget fik samtidig et mobilnummer på en af techno-fest arrangørerne.
 • De første klager blev negligeret af politiet, bl.a. fordi en navngiven kontakt-betjent havde skiftet arbejdssted.
 • Denne hjemmeside bragte et ’indlæg om techno-festen’ om lørdagen, med billeder og videoklip.
 • Natten mellem lørdag og søndag troppede politiet op to gange ved techno-festen, og igen mindst en gang om søndagen. En mand fra By & Havn var med en af gangene.
 • Techno-festen fortsatte til mandag morgen.

Tippen Syder har efterfølgende besluttet at beredskabet skal opdateres – det lyder som en rigtig god ide! Der vil blive lagt relevante informationer på hjemmesiden når de foreligger.

Nedenfor ses først et billede af affald efterladt fra en lignende techno-fest i maj 2014 (foto: Britta Lunnemann), dernæst tre billeder af murbrokkelandsbyen før rydningen i 2015 (foto: Claus Andersen) og til sidst et billede efter rydningen (foto: Claus Andersen). Read the rest of this entry »


Comments Off on Techno-fest (raves) …murbrokkelandsbyen er ryddet (hvad var det lige der skete?)
Nov
23

Klimamarch søndag den 29. november kl. 13-16

Posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

I anledning af COP21 i Paris er der arrangeret klimademonstrationer mange steder på kloden. I København starter en klimamarch søndag d. 29. nov. 2015 kl. 13 på Den Røde Plads på Nørrebro hvorfra den går til Christiansborg Slotsplads med forventet ankomst kl. 15. Her taler Connie Hedegaard, en repræsentant fra Climate Action og Emma Bowa fra CARE Kenya. Der er musik med Von Dü, Pato, DJ Ras Money, Turning Tables Mixtape. Demonstrationen slutter klokken 16.

Flere oplysninger findes på: ‘www.climateactiondenmark.dk‘.


Comments Off on Klimamarch søndag den 29. november kl. 13-16
Nov
1

Sort dag på Tippen: Alpaka brutalt myrdet med et jernspyd

Posted by CA in Natur og Får

En af de ‘to alpakaer‘ på Sydhavnstippen blev i morges fundet liggende og lidende med et spyd i bugen. Efter en henvendelse til Dyrenes Beskyttelse, blev lokale folk fra Tippen Fårelaug og Børnenes Dyremark alarmeret. Det blev på stedet besluttet straks at aflive dyret med en boltpistol for at skåne det for yderligere lidelse. Spydet var et tilspidset 80-90 cm langt gevindjern (ikke rustent) og det var tilsyneladende med overlæg stukket omkring 40 cm op i dyrets bug. Sagen er meldt til politiet.

Hvis nogen har set noget som kan hjælpe med opklaringen af denne bestialske dyremishandling bedes de kontakte Tippen Fårelaug v/Chrisser, tlf. 28 97 72 91.

AppleMarkDen døde alpaka køres væk fra Tippen. Foto: Britta Lunnemann, 2015.


Comments Off on Sort dag på Tippen: Alpaka brutalt myrdet med et jernspyd
Oct
30

Oprensning af Lorterenden og Gåsebækrenden

Posted by CA in Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

Jeg har modtaget følgende gode nyhed fra Britta Lunnemann, Grøn Agenda Sydhavns repræsentant i Tippen Syder:

Lorterende ved Sydhavnstippen (officielt kaldet Enghave Kanal) og Gåsebækrenden ved Valbyparken, vil blive oprenset og HedeDanmark A/S skal stå for arbejdet. Tidsplanen er endnu ikke besluttet men der har allerede været en besigtigelse for at finde steder, hvor grejet kan placeres, så det er til mindst mulig skade for miljøet. Desværre er det nødvendigt med store maskiner som nok kommer til at larme en del. Slammet vil blive suget op og fjernet. HedeDanmark har stor erfaring med genopretning af natur, så det forventes at de gør deres bedste for at passe på dyrelivet – ikke mindst den sjældne isfugl som opholder sig ved Lorterenden i lange perioder hvert år.

Årsagen til at vandløbene er forurenede er en anden sag.

Lorterenden, billede, BrittaLorterenden hvor isfuglen ofte holder til. Foto: Britta Lunnemann, 2015.


Comments Off on Oprensning af Lorterenden og Gåsebækrenden
Sep
30

At frede eller ikke at frede

Posted by KL in Øvrige nyheder

Forslaget til fredning af Sydhavnstippen har været behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet.
Nævnet er enigt i, at området har naturmæssige og rekreative værdier og stor betydning for bydelens beboere. Et flertal på 6 ud af 9 af medlemmerne i nævnet vurderer dog, at værdierne ”bør sikres gennem den kommunale planlægning og den øvrige lovgivning på området, herunder f.eks. strandbeskyttelseslovgivningen”. Det vil sige, ikke ved en fredning.

De sidste 3 medlemmer mener, at der bør gennemføres en fredning af hele området.

Alligevel bliver sagen sendt tilbage til fornyet behandling i Fredningsnævnet. Flertallet på 6 medlemmer finder nemlig, at det fredede område skal udvides en smule mod nord, så det bliver mere sammenhængende, end det er nu.

Kortet viser den eksisterende fredningsgrænse og den nye, som Miljø- og naturklagenævnet har besluttet, at Fredningsnævnet skal arbejde videre med.

Fredningskort


Comments Off on At frede eller ikke at frede
Sep
15

Naturplejedag – tjørnedans

Posted by KL in Arbejdsdage, Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Søndag d. 27. september kl. 10-13 kan vi friste med fitness med mening på Tippen.

Der afholder vi nemlig naturpleje-dag med fokus på hvidtjørn, som er i færd med at gøre nogle af de åbne, slettelignende dele af Tippen uigennemtrængelige.

Kom og fat spade og ørnenæb sammen med andre, der sætter pris på kombinationen af natur, fysisk bevægelse og godt selskab.

Vi mødes ved Naturskolen ved Fragtvej (mellem Stark og broen over banen).
Husk praktisk tøj, gummistøvler og godt humør.

Spred gerne begivenheden på facebook: https://www.facebook.com/events/1557821391153465/


Comments Off on Naturplejedag – tjørnedans
Sep
12

Fredag nat og lørdag morgen: Endnu en larmende technofest på Sydhavnstippen

Posted by CA in Kultur og Tippen, Øvrige nyheder

Natten mellem fredag og lørdag drønede technomusik endnu engang hensynsløst ud over det rekreative naturområde Sydhavnstippen, samt fårefolden og en stor del af Sydhavnens kolonihaver og boligområder. Jeg har ved tidligere lejligheder prøvet dialog med de unge mennesker: “Ja, vi har en skriftlig tilladelse fra By & Havn.” Nej, vi har ikke lige fået tilladelsen med herud.” Løgn og varm luft…

Her er to videoklip fra “Murbrokkelandsbyen” fra i morges mellem kl. 7 og 8: ‘Technofesten tæt på‘ (“…som du kan se så er der en masse folk som hygger sig her“) og ‘Technomusikken nogle hundrede meter væk‘. Se også billederne herunder (fotos: Claus Andersen, 2015): 1) Ungdommelig hygge en lørdag morgen, 2) I røg og damp, 3) Technofestens uofficielle talsmand, 4) Festens røgsignaler! og 5) Uledsagede techno-schæferhunde på opdagelse.

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (4)

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (6)

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (14)

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (1)

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (12)


Comments Off on Fredag nat og lørdag morgen: Endnu en larmende technofest på Sydhavnstippen
Aug
26

Fredningssagen: Besigtigelse og borgermøde

Posted by KL in Øvrige nyheder

Natur- og Miljøklagenævnet er i færd med at behandle en sag om fredning af Sydhavnstippen.
I den forbindelse er der besigtigelse af Tippen og efterfølgende åbent møde i Karens Minde Kulturhus.

Besigtigelsen og borgermødet er et åbne for alle interesserede. Dagen begynder med besigtigelse af Tippen torsdag den 10. september 2015 kl. 10.00. Mødested er Sydhavnstippen ved Sydløbsvej, 2450 København SV. Umiddelbart efter besigtigelsen, dog tidligst kl. 11.30, afholdes offentligt møde i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Hvordan foregår en fredningssag?

Fredningssager behandles af Natur- og Miljøklagenævnets formand, to højesteretsdommere og syv medlemmer, der er udpeget af Folketinget. Som led i behandlingen af en fredningssag vil Natur- og Miljøklagenævnet normalt foretage besigtigelse af området og holde et efterfølgende offentligt møde. Besigtigelsen skal give nævnets medlemmer et indtryk af området. Besigtigelsen skal desuden give ejere, der har fremsat særlige indvendinger, lejlighed til på stedet at påvise forholdene. Forhold, der ikke kræver påvisning på stedet, er det mest praktisk at tage op under det efterfølgende offentlige møde.

Ved besigtigelsen og det offentlige møde deltager Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer og enkelte sekretariatsmedarbejdere. Antallet af øvrige deltagere – ejere, myndigheder, organisationer og foreninger mv. – kan variere meget afhængigt af fredningens omfang og den offentlige interesse i sagen.


Comments Off on Fredningssagen: Besigtigelse og borgermøde
Aug
7

Isfugl, toppet lappedykker med tre unger og et mudderklire-par

Posted by CA in Natur og Får

I dag så jeg den trofast tilbagevendende ‘isfugl‘ i det yderste bassin, for enden af Lorterenden – den er altid en fascinerende oplevelse. Samme sted boltrede et par ‘toppede lappedykkere‘ sig med deres tre store unger … ved bredden ind mod Sydhavnstippen vimsede desuden et par ‘mudderklire‘ rundt efter insekter.

Hør ‘Dirk Passers berømte monolog om mudderkliren‘ .


Comments Off on Isfugl, toppet lappedykker med tre unger og et mudderklire-par
Aug
6

Rådyret på baneterrænet er med kid

Posted by CA in Øvrige nyheder

Siden december 2014 er et rådyr utallige gange blevet set på baneterrænet ved Sydhavnstippens nordende og for 3-4 uger siden så jeg et stort rådyrkid … da jeg ikke var helt sikker på at der var tale om to forskellige dyr, tøvede jeg med at nævne det på hjemmesiden. I går talte jeg med en mand som dagen forinden havde set to rådyr sammen, et stort og et noget mindre.

Så den er god nok: Sydhavnens rådyr er med kid.


Comments Off on Rådyret på baneterrænet er med kid
Jul
14

Arbejdsdag igen på fredag i Sommerfugleengen

Posted by CA in Arbejdsdage, Plejen af Tippen

Efter en vellykket arbejdsdag mandag i Sommerfugleengen fortsætter Grøn Agenda Sydhavn arbejdet på fredag d. 17. juli kl. 10 … vi mødes til morgenkaffe ved broen til Valbyparken. Alle er velkomne …

Målet med naturplejen er at udvikle Sommerfugleengen til en blomstrende eng i behørig respekt for Tippens selvgroede karakter. Høslæt indgår som en væsentlig metode til at begrænse dominansen af græsser og fremme de blomstrende urter. Noter allerede nu endnu en arbejdsdag: Søndag d. 2. august kl. 11.


Comments Off on Arbejdsdag igen på fredag i Sommerfugleengen
Jul
5

Arbejde i Sommerfugleengen

Posted by CA in Arbejdsdage, Plejen af Tippen

Grøn Agenda Sydhavn har besluttet at kaste sig over naturplejen af Sommerfugleengen på nord-Tippen. Første arbejdsdag er mandag den 13. juli kl. 10 … vi mødes ved broen til Valbyparken. Det sociale samvær er vigtigt på arbejdsdagene og ad åre håber vi på en forbedret biodiversitet på den idylliske plet indrammet af træer og buske. Alle, uanset fysiske resurser, er velkomne…

Himlen over Sommerfugleengen

Himlen over Sommerfugleengen er næsten altid velsignet med mindst en regnbue (på denne eftermiddag var der hele to).  Foto: Claus Andersen, maj 2015.


Comments Off on Arbejde i Sommerfugleengen
Jun
22

Honning-jordbærdag

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

bigård 400 g 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu engang fejres biavlerforeningens landsdækkende honning-jordbær-dag også på Tippen.

Der er åbent i bigården, hvor biavlere fra Københavns Naturskole og Tippe-bigårdens egne avlere, Ebbe og Selma, fortæller om bierne og pasningen af dem.
Bagefter kan man smage friske danske jordbær dyppet direkte i honningtavler.

Det foregår lørdag d. 27. juni, kl. 12-14 ved Naturskolen, Fragtvej 9, 2450, København SV.

Medbring gerne madpakke.

I tilfælde af regn vil der ikke blive åbnet ind til bierne.


Comments Off on Honning-jordbærdag
Jun
11

Evaluering af naturplejen på Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Arrangementer og aktiviteter ruller hen over Tippen og ved ’Urbia-pris’ uddelingen i går (læs forrige indlæg og ’her’) opnåede ”Tippen” en tredjeplads i kategorien Bevaring af biodiversitet. Men hvordan går det egentlig med bevarelsen af biodiversiteten på Tippen?

I det følgende evalueres naturplejen på Tippen sammenholdt med aftalerne i partnerskabet og plejeplanens¹ anbefalinger for 2012-2022 vedrørende afgræsning, invasive arter og anden naturpleje. Overordnet er plejeplanens formål, citat: ”at øge den biologiske mangfoldighed ved miljøansvarlige plejemetoder, parallelt med den rekreative brug.” Og videre: ”Som udgangspunkt anses Tippen for selvgroet og med mindst mulig pleje.”

Forenklet udtrykt tilsigter plejeplanen en forøgelse af den biologiske mangfoldighed ved afgræsning og ved gradvist at skabe større kontrast mellem næringsfattige enge og muldrige skov- og kratdannelser (grønne korridorer). Se min forenklede illustration herunder (klik for større skarphed). Bemærk at nedenstående evaluering ikke handler om forureningsaspekter, affaldsindsamling eller ansvarsfordeling. Read the rest of this entry »


Comments Off on Evaluering af naturplejen på Sydhavnstippen
Jun
11

Grøn pris (næsten) til Tippen Syder

Posted by KL in Øvrige nyheder

urbiapris

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 9. juni blev der afholdt prisoverrækkelsesceremoni i forbindelse med uddeling af en ny pris. URBIA-prisen går til projekter, som arbejder med bedre vilkår for biodiversitet i byerne. URBIA står for URban Biodiversity In Action.

Tippen Syder var blevet indstillet og gik videre som én af tre nominerede. Førstepladsen gik til projektet Vild med Vilje.

Tillykke til dem, og tak til alle, der i tidens løb har arbejdet for biodiversiteten på Sydhavnstippen.


Comments Off on Grøn pris (næsten) til Tippen Syder
Jun
8

Le-dag på Tippen

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

Kom og lær at svinge leen, så både græs og gyldenris må vige pladsen for nye urter og arter.

Det sker på søndag d. 14. juni kl. 10 – 13.

Vi mødes ved Naturskolen på Fragtvej (mellem Stark og N/F Musikbyen).
Der vil også være et opslag om, hvor man kan finde os, hvis man ikke kan være der kl. 10.

Husk praktisk tøj og godt humør.

Arrangeres af Kgs. Enghave Lokaludvalg på vegne af partnerskabet Tippen Syder.


Comments Off on Le-dag på Tippen
May
29

To alpakaer er på Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får

Alpakaer på Sydhavnstippen

Foto: Claus Andersen, 2015 (klik for fuld størrelse).

I går mødte jeg Sydhavnstippens nye beboere alpakaerne Ulla og Lenny, under en meget smuk regnbue. Dyrene er sat ud i fårefolden af ‘Børnenes Dyremark‘ efter aftale med Tippen Syder. På BD’s hjemmeside kan man læse: “Den 29/3 – 2015 fik dyremarken sine to nyeste medlemmer alpakaerne Ulla (den hvide) og Lenny (den brune). I den første tid skal de gå nede på Dyremarken for at blive tamme men bagefter er det meningen at de skal ud og gå med fårene på Tippen.”

På Givskud Zoo’s hjemmeside kan man læse at: “…når alpakaer føler sig truede spytter de, og det de spytter med kommer helt nede fra maven og indeholder bl.a. mavesyre…”. Læs denne triste ‘beretning om alpakaerne i Bolivia‘.


Comments Off on To alpakaer er på Sydhavnstippen
May
19

Der voksed’ op en tjørnehæk, tjørnehæk, tjørnehæk

Posted by KL in Øvrige nyheder

tjørnekrat (1) komprimeret

 

 

 

 

 

 

 

 

og tjørnehækken blev så stor, blev så stor, blev så stor…

Og den holdt alle prinserne ude og væk fra den skønne Tornerose.

Sådan skal det helst ikke gå på Tippen, hvor tjørnen breder sig til uigennemtrængeligt krat flere og flere steder.
Derfor vil der blive fjernet små tjørn på en naturpleje-dag lørdag d. 30. maj kl. 10-13.
Vi mødes ved naturskolen og går samlet ud.

Husk praktisk tøj, gummistøvler og godt humør.


Comments Off on Der voksed’ op en tjørnehæk, tjørnehæk, tjørnehæk
May
11

Fiskeørn og sangere

Posted by KL in Arrangementer/overståede, Øvrige nyheder
Foto: Sisse Fagt

Foto: Sisse Fagt

Det var måske lidt gråt og kl. 9 startede der høj musik i Valbyparken, men det tog ikke pippet fra de 17 deltagere på maj måneds fugletur.
Især fordi vi til gengæld fik glæde af en fiskeørn med en nyfanget hornfisk i kløerne!

Den lokale biolog og fugleguide, Jesper Møller, fortæller, at fiskeørnen er en mellemstor ørn, der kan kendes på sin lyse underside og de slanke, knækkede vinger og kort hale, når den flyver. Den fanger fisk ved at hænge over vandet med flaksende vinger, hvorefter den styrtedykker ned mod den intetanende fisk, og griber den med sine skarpe kløer.

I 2012 var der kun 3 par fiskeørne der ynglede i Danmark, men der trækker en del af de skandinaviske fugle henover Danmark i foråret og efteråret. Det var formodentlig en af de trækkende fiskeørne, som deltagerene på fugleturen var så heldige at se.

Tak for en skøn dag.


Comments Off on Fiskeørn og sangere
Apr
30

Klynge med snoge set i fårefolden

Posted by CA in Natur og Får

For 1-2 uger siden blev en klynge med snoge, en stor og to-tre mindre snoge, set på Sydhavnstippen et sted i fårefolden, nær vandet. Klynger med snoge er almindeligt forekommende, men alligevel er det første gang jeg hører om fænomenet på Tippen. Læs mere om ‘snogen‘.


Comments Off on Klynge med snoge set i fårefolden
Apr
29

Forårsdag på Tippen

Posted by KL in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder


brombærkrat (4) komprimeret
Søndag d. 10. maj 2015 kan man deltage i hele to aktiviteter på Sydhavnstippen:

Vi lægger ud med en fugletur for de morgenfriske og følger op med nogle timers naturpleje. Så der er god lejlighed for en dejlig dag i naturen.

 

Kl. 8-10: Få et skud forår med fuglesang fra syd
Besøg Sydhavnstippens fugleliv med biolog og ornitolog Jesper Møller. Vi nyder sangen fra de trækkende sangfugle sydfra, lærer at skelne dem fra hinanden og ser på fuglenes gøren og laden.
Medbring gerne kikkert, varmt tøj og noget varmt at drikke.
Turen starter ved Karens minde Kulturhus og slutter ved Naturskolen på Tippen.

Kl. 10-13: Med næb og rive
Denne naturplejedag beskærer vi nogle af de største brombærkrat for at forhindre, at de breder sig for meget og for at gøre det nemmere at høste af årets bær.
Husk praktisk tøj, godt humør, gerne handsker og evt. gummistøvler.
Mødested: Naturskolen ved Fragtvej.

Vel mødt!


Comments Off on Forårsdag på Tippen
Apr
21

Tippen lettet for 940+ kg. affald

Posted by KL in Arrangementer/overståede
Fem store bunker affald og hygge ved Naturskolen - fotos Britta Lunnemann

Hygge ved Naturskolen og fem store bunker affald – Fotos: Britta Lunnemann

I anledning af den store landsdækkende indsats for indsamling af affald, var omkring 30 børn og voksne forbi Tippen og give en hånd med. Og alle de ledige hænder gik ikke forgæves, som det kan ses på billederne. Solen skinnede højt fra en blå himmel, mens Tippen blev gået igennem med tættekam for knallertlig, engangsgrill, legetøj, dyner og hvad der ellers gemte sig i buskadser og højt græs.
Dagen efter blev affaldet hentet af By & Havn, som oplyser, at der var hele 940 kg.

Samtidig havde en løbeklub fået den fantastiske idé at kombinere løb med andre opgaver, så løberne fik bl.a. point efter, hvor mange kilo affald de samlede op på deres rute. Så deres affald er ud iver de 940 kg, som By & Havn afhentede.
Tusind tak til alle deltagere for den store indsats og tak til N/F Musikbyen, som udlånte den trækvogn, der gjorde det muligt at få en scooter og en knallert ud af fårefolden!

 


Comments Off on Tippen lettet for 940+ kg. affald
Apr
21

Flot ræv på Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får

I søndags om formiddagen så jeg et glimt af en adræt rød ‘ræv‘ midt på Tippen. Fascinationen ved at se et vildt rovdyr af den størrelse i naturen slår aldrig fejl – også selvom det kun er i to sekunder (efterfuldt af skræppende skader i vildnisset).

Rævens hvalpe fødes i februar-marts og fra midt i maj har man chancen for at se hvalpene lege foran rævegraven … hvilket dog kræver indsigt og forberedelse.

 


Comments Off on Flot ræv på Sydhavnstippen
Apr
18

Havørn og vandrefalk over Tippen

Posted by CA in Natur og Får

Ifølge ornitolog Jesper Møller kredsede en stor ‘havørn‘ (se ‘web-TV‘ fra Lolland) i selskab med en ‘vandrefalk‘ over Sydhavnstippen omkring 11-tiden i dag. Hver for sig er begge arter sjældne på lokaliteten, set sammen er det vist ret unikt.


Comments Off on Havørn og vandrefalk over Tippen
Apr
11

Snog i fårefolden

Posted by CA in Natur og Får

Snogen‘ lever heldigvis stadig på Sydhavnstippen! I dag så jeg en mellemstørrelse snog ligge fotogent i solen mellem brokkerne ved det yderste “bjerg” i fårefolden. Den har givetvis overvintret dybt nede i brokkerne. For nogle år siden så jeg snoge flere gange årligt; men de seneste 3-4 år har jeg ingen set – jeg er ærlig talt bekymret for artens overlevelse i Sydhavnen (og København). I Danmark er snogen gået meget tilbage pga. færre levesteder og forringet fødegrundlag (den lever bl.a. af frøer og tudser). Den er afhængig af fugtige og varme møddinger, kompostbunker eller lignende til æglægningen. En snog kan blive op til 23 år.

snog på Tippen

Her ses snogen i forårsolen (klik på billedet) – øjeblikket efter var den forsvundet i brokkerne. Foto: Claus Andersen, 2015.

 


Comments Off on Snog i fårefolden
Apr
10

Mosehornugle set på Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får

Ifølge ‘DOf’s hjemmeside‘ blev den sjældne ‘mosehornugle‘ set på Tippen i går eftermiddags. Mosehornuglen er rødlistet og ses næsten kun under trækket i Danmark – om foråret kan den observeres på lokaliteter som Skagen, Gilbjerg Hoved og Hellebæk i Nordsjælland … og i går altså også på Tippen!

 


Comments Off on Mosehornugle set på Sydhavnstippen
Apr
10

Affaldsindsamling søndag d. 19. april kl. 10-13

Posted by KL in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En af bunkerne fra en tidligere indsamling

Kom og giv Tippen en hånd søndag d. 19. april 2015.

Der er nogen, der har glemt at samle op efter sig  – og nogen, der har tabt ting og sager i vandet, som har ført det til Tippens kyster.

Igennem de seneste måneder har skraldet atter spredt sig op rundt omkring på Tippen, så nu tager vi fat i poserne og får ryddet op.

Man kan være med alle tre timer eller blot i et mindre tidsrum. Al hjælp tæller. Bare mød op ved Naturskolen ved Fragtvej, hvorfra indsamlingen bliver koordineret.
Vi har sække, affaldssnappere og handsker, men medbring også gerne handsker selv.

Vi ses derude


Comments Off on Affaldsindsamling søndag d. 19. april kl. 10-13
Mar
26

Fåreudbinding lørdag d. 4. februar kl. 14

Posted by KL in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

til sydhavnstippen dk uden dato og mange logoer og komprimeret

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskelørdag kan man være med til at byde velkommen til 10 ekstra får, som bliver lukket ud til de ‘gamle’ får på Tippen kl. 14.

Bagefter bliver de får, der har gået på Tippen hele vinteren, klippet.

Tag en pose med, hvis du vil have noget uld med hjem.


Comments Off on Fåreudbinding lørdag d. 4. februar kl. 14
Mar
20

Traner over Tippen

Posted by CA in Natur og Får

Traner, CEG_2882_fb Carsten EgevangOvenstående foto (klik på billedet) af ‘traner‘ over Tippen er taget af Carsten Egevang om eftermiddagen d. 18. marts 2015. Fotografens egen kommentar til billedet: “I disse dage passerer tusindevis af traner på træk over København (og Tippen). De store fugle har overvintret i Sydeuropa, og har på deres rejse nordpå gjort holdt ved Rugen i Nordtyskland. Herfra går turen non-stop over Sjælland til det sydlige Skåne. På Sydhavnstippen er der masser af udsigt til himmelen over København og gode chancer for at se tranetræk.”


Comments Off on Traner over Tippen
Mar
16

Bellakvarteret: Ny bydel nær skyttecenteret

Posted by CA in Øvrige nyheder

Miljøstyrelsen anbefalede tilbage i 1997 at alt nyt boligbyggeri blev beskyttet mod skydebanestøj efter de strammere regler for “nye skydebaner” – en anbefaling som Københavns Kommune valgte at se bort fra da bydelen Sluseholmen blev bygget. De nye beboere havde nok ikke lige regnet med at deres ophold på altanerne skulle akkompagneres af borgerkrigs-larm fra Københavns Skyttecenter på Amager!

I 2014 reviderede kommunen miljøgodkendelsen for Københavns Skyttecenter, men i sin helhed er skyttecenteret (som nu er opdelt i henholdsvis Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub) stadig ikke reguleret efter retningslinjerne for “nye skydebaner”, heller ikke efter den fulde indfasning af de planlagte støjreduktions-tiltag i 2022, med påbegyndelse i 2015.

Nu planlægges der så igen en ny bydel i nærheden af skyttecenteret, denne gang Bellakvarteret ved Bella Centeret og Bella Sky hotellet (se luftfotoet herunder). Det forventes at 1.800-1.900 boliger står klar om 4-5 år, bl.a. rækkehuse eller byhuse med små haver ud mod golfbanen … og altså skyttecenteret. BR-politikerne vedtog den første lokalplan for området i slutningen af 2014, uden at der foreligger et “støjkonsekvensområde” (læs herunder).

Read the rest of this entry »


Comments Off on Bellakvarteret: Ny bydel nær skyttecenteret
Mar
2

Mulig forklaring på Sydhavnens rådyr

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Hvor kommer Sydhavnens rådyr fra? En mulig forklaring er nu landet i min indbakke: En lokal miljøarbejder har hørt fra en skovrider fra Amager, at denne havde fået en telefonisk henvendelse fra en hundefører, som i sommer blev kontaktet af et øjenvidne, som havde set et rådyr blive tvunget ud i vandet fra Amager-siden af løse hunde i sommeren 2014.

Hvis Sydhavnens rådyr er det selvsamme rådyr er det i givet fald svømmet over fra Amager, hvor der blandt ses rådyr på golfbanen, hvorefter det har fundet ind igennem et hul i hegnet til jernbanen.

Rådyr ved godsbanen, Sydhavnen

Rådyret fotograferet ved og på jernbanen nord for Sydhavnstippen den 28. februar. Foto: Claus Andersen, 2015.


Rådyr krydser skinnerne, Sydhavnen


Comments Off on Mulig forklaring på Sydhavnens rådyr
Feb
28

Løse hunde i folden: Fire får blev skambidt og måtte aflives

Posted by CA in Natur og Får

På den del af Sydhavnstippen hvor fårene opholder sig, er det påbudt at have sin hund i snor. På trods af massiv skiltning (se det “opstrammede” skilt på billedet herunder), forekommer der stadig mange løse hunde i området, hvilket ifølge Sydhavnstippens Fårelaug er et stort problem. Ifølge Fårelauget er fire får således blevet nødslagtet som følge af skambid fra hunde siden april 2014. “Det er uacceptabelt at så mange hundeejere vælger at ignorerer skiltene, der klart viser at hunde skal være i snor. Ud over stress-faktoren som fårene udsættes for, er det ikke rimeligt at flere får har fået hundebid i en sådan grad at vi er blevet nødt til at slagte de skadede får. Nu kommer foråret og der skal lam ud på Tippen, så det er ekstra vigtig at hundene holdes i snor“, siger Carsten Egevang fra Fårelauget.

Skilt. Hunde i snor“2450 er røvtræt af løse hunde!” er blevet tilføjet på standardskiltet ved indgangen til fårefolden. Foto: Carsten Egevang, 2015.


Comments Off on Løse hunde i folden: Fire får blev skambidt og måtte aflives
Feb
16

Frisk fugletur

Posted by KL in Arrangementer/overståede

tippen fugletur feb komprimeret

 

 

 

 

 

40 friske deltagere trodsede den kolde vind og drog med biolog og ornitolog Jesper Møller ud på Tippen for at se på fugle.
De blev belønnet med synet af både kernebider, spurvehøg, tårnfalk og mange forskellige slags andefugle. Blandt andet pibeanden med det smukke rustrøde hoved.

Der er især mange flotte fugle at finde i vandet for tiden, og som altid er det en særdeles god idé med en kikkert.
Du kan låne en Tippen-taske på biblioteket på Karens Minde. Heri finder du både kikkert, kort over Tippen, bøger om fugle og insekter, insektglas, siddeunderlag og felttermokande. Spørg blot bibliotekarerne.

Turen var arrangeret af Kgs. Enghave Lokaludvalg.


Comments Off on Frisk fugletur
Feb
14

Fotoserie med får fra Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Fotograf Carsten Egevang fra Sydhavnen har fået topplaceringer i internationale fotokonkurencer, bl.a. som kategori-vinder i “BBC Wildlife Photographer of the Year”, og blev herhjemme kåret til “Årets Naturfotograf 2011” … og har nu skabt en fremragende fotoserie med 35 sorthvid billeder af fårene på Sydhavnstippen. Se fotoserien på Carstens hjemmeside ‘her‘.

Læs fotografens egen ‘beretning‘ om mødet med fårene og fårelauget.

poster, Får, fotoserieHer ses plakaten “fAAr2450” (klik for forstørrelse).


Comments Off on Fotoserie med får fra Sydhavnstippen
Feb
6

Billede af Sydhavnens rådyr … og nu to fjeldvåger på Tippen

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

I forgårs så jeg to fjeldvåger på Sydhavnstippen – rekorden er tre overvintrende fugle for nogle år siden. Isfuglen kan stadig ses ved Lorterenden, hvorimod den sjældne dværgværling ikke er set siden slutningen af december, efter mange ugers ophold på Tippens sydspids (under stor mediebevågenhed!). Gæs er sjældne i vandet omkring Tippen, men i de seneste uger har seks stk. hygget sig i det ydre bassin.

Sydhavnens rådyr er set mange gange på jernbaneterrænet siden første observation d. 5. dec. 2014 – næsten alle gange er den set mellem de to broer ved Tippen og Valbyparken. I tirsdags, under snevejret, tog jeg nedenstående mystiske billede af rådyret, med en fasan i forgrunden … først under beskæringen så jeg “tingen” til højre for rådyret – jeg har ingen mening om hvad det er!

Sydhavnens rådyr, fasan, spørgsmålstegnHer ses Sydhavnens rådyr, fasanen og spørgsmålstegnet, med jernbanen i venstre side (klik på billedet for fuld størrelse). Foto: Claus Andersen, d. 3. feb. 2015.


Comments Off on Billede af Sydhavnens rådyr … og nu to fjeldvåger på Tippen
Jan
21

XXXX i kalenderen

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

Vi er kommet velforberedte ind i det nye år og har allerede datosat flere af årets arrangementer.
Hiv kalenderen frem og noter dig turene i vores allesammens hemmelige baghave. 

Rastende vinterfugle ved Sydhavnstippen

Kom med en frisk tur ud på Tippen og hils på de mange bevingede vintergæster, der er fløjet hertil fra både nord og øst for at overvintre langs Tippens kyster. Biolog og ornitolog Jesper Møller viser os, hvordan vi kan kende forskel på fuglene og fortæller om deres forskelligheder.

Søndag d. 15. februar 2015. Afgang fra Karens Minde Kulturhus kl. 10. Medbring gerne noget varmt at drikke.

Fåreudbinding

Selvom de kære får har været på Tippen hele vinteren, skal der suppleres op med nye.

Sandsynligvis lørdag d. 11. april 2015. Hold øje her på siden.

Få et skud forår med fuglesang fra Syd

De morgenfriske kan få sig en unik fugleoplevelse, når biolog og ornitolog Jesper Møller er guide til Sydhavnstippens fugleliv. På denne årstid er de trækkende sangfugle sydfra for alvor landet på Tippen, så vi nyder deres sang, lærer at skelne dem fra hinanden, og ser på fuglenes gøren og laden.

Søndag d. 10. maj 2015. Afgang fra Karens Minde Kulturhus kl. 8. Medbring gerne noget varmt at drikke.

Blomster og Bier

Endnu engang fejres biavlerforeningens honning-jordbær-dag på Tippen. Der vil først være en guidet tur med fif og info om blomster og planter på Tippen – hvilke elsker bierne og hvilke kan vi selv bruge til hvad?

Derefter er der åbent i bigården, hvor biavlerne fortæller om bierne og pasningen af dem. Dagen afsluttes med friske danske jordbær dyppet direkte i honningtavler.

Lørdag d. 27. juni. Afgang fra Naturskolen, Fragtvej 9, 2450 København SV. Medbring gerne madpakke.

Høstpicnic på Naturens Dag

Kom og nyd den høje, blå efterårshimmel, de grønne områder med havtorn, hvidtjørn, æbler og alskens gavnlige urter. Der vil som altid være guidede ture og forskellige aktiviteter og smagsprøver ved naturskolen. I år det slået sammen med Danmarks Naturfredningsforenings Naturens Dag.

Søndag d. 13. september. Afgang fra Karens Minde Kulturhus.

 

Hold øje med siden her for nærmere info, når vi nærmer os arrangementsdatoerne.


Comments Off on XXXX i kalenderen
Jan
10

Tippen-artikler i Frederiksholm Beboerblad

Posted by CA in Skriftligt om Tippen

Sidste år bragte Beboerbladet Frederiksholm Karreérne (oplag 3.200) seks artikler om Sydhavnstippen, skrevet af Britta Lunnemann (medlem af Grøn Agenda Sydhavn). Læs artiklerne ‘her‘.


Comments Off on Tippen-artikler i Frederiksholm Beboerblad
Jan
7

Fjeldvågen er tilbage på Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får

På min morgentur så jeg den imponerende ‘fjeldvåge‘ på Tippen for første gang denne vinter. Den store rovfugl opholder sig på Tippen i vintermånederne de fleste år – enkelte år er der to eller tre, andre år ingen. Jeg så desuden en spurvehøg og den faste beboer tårnfalken; samt isfuglen ved “Lorterenden”. Den sjældne dværgværling er tilsyneladende ikke blevet set på Tippen siden d. 29. december (der var sne kort efter). Rådyret er derimod set igen på jernbaneterrænet nord for Tippen for to dage siden.

Fuglelisten fra d. 30. november 2014 kan suppleres med disse observationer: taffeland, vandrefalk, silkehale, stær, skærpiber, grønsisken, stor gråsisken og fjeldvåge.


Comments Off on Fjeldvågen er tilbage på Sydhavnstippen
Dec
17

Danmarks Naturfredningsforening klager over udfaldet af fredningssag

Posted by KL in Øvrige nyheder

I sidste måned afviste Fredningsnævnet at ville frede hele Tippen.
Derfor er det stadig kun den sydligste del (ca. området med fårefold), der er fredet, mens den nordlige del er ‘udlagt til rekreative formål’ i Kommuneplanen.

Danmarks Naturfredningsforening har valgt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, fordi de mener, at det bør fredes på grund af dets store ‘betydning for almenheden’.


Comments Off on Danmarks Naturfredningsforening klager over udfaldet af fredningssag
Dec
8

Billede af rådyr

Posted by CA in Natur og Får

Den 5. dec. 2014 så jeg et rådyr på jernbaneterrænet nord for Sydhavnstippen. I dag så jeg så dyret for anden gang, nu på den anden side af sporene, nogle hundrede meter længere i retning af Valby. Denne gang nåede jeg at tage et billede inden rådyret igen var væk – det har en fantastisk evne til at forsvinde efter få sekunder!

Rådyr, med pil

Rådyret ses ganske tydeligt(!?) for enden af den røde pil. Se forstørrelsen på det næste billede. Fotos: Claus Andersen, 8. dec. 2014.   

rådyr, forstørelse


Comments Off on Billede af rådyr
Dec
7

Overflyvende havørn

Posted by CA in Natur og Får

Her til morgen så jeg en ‘havørn‘ flyvende fra Sydhavnstippen udover Kalveboderne. Også den 28. nov. 2014 blev en overflyvende havørn set. Både isfuglen og den ombejlede sjældne dværgværling er stadig på Tippen. Ifølge DOFs hjemmeside blev der i går desuden observeret: sangsvane, duehøg, musvåge, vandrefalk, halemejse (sydlig race), vindrossel, stillits og mange flere.

Lækatten blev set på Tippen både i forgårs og for omkring 14 dage siden.


Comments Off on Overflyvende havørn
Dec
5

Rådyr ved Sydhavnstippen! (og lækat)

Posted by CA in Natur og Får

På hjemvejen i dag fra Tippen indtraf en sensation ved Sydhavnstippens nordende, nær Naturskolen: Jeg så bagenden af et ‘rådyr‘ på jernbaneterrænet i nogle sekunder, inde bag det høje trådhegn. Siden var rådyret pist forsvundet, trods min tålmodige venten og søgning. Dog fandt jeg en diskret dyreveksel på stedet (se billedet herunder). Måske har rådyret sin jævnlige rutegang langs jernbanen(?). Men hvor kommer det fra?

Ifølge ‘DOFs hjemmeside‘ blev en ‘lækat‘ observeret på Tippens sydlige kyst den 3. dec. 2014 (ikke set siden feb. 2012). Den skifter til hvid vinterpels i november-december. I går blev desuden en overflyvende vandrefalk set. Jeg gik derud i morges for at hilse på lækatten, men jeg så den ikke. I stedet så jeg isfuglen i “lorterenden” (se denne ‘video 0:51‘, dog ikke fra Tippen) og dværgværlingen (se denne’video fra Tippen 1:26‘). Sidstnævnte har nu været på Tippen i mindst 14 dage … og så så jeg rådyret på hjemvejen.

Rådyr ved SydhavnstippenHer har rådyret måske sin jævnlige gang (vekslet kan selvfølgelig være trådt af andre dyr). Bemærk jernbanen i baggrunden. Foto: Claus Andersen, 5. dec. 2014.


Comments Off on Rådyr ved Sydhavnstippen! (og lækat)
Nov
30

60 fugleobservationer på Sydhavnstippen på en uge!

Posted by CA in Natur og Får

Besøget af den sjældne dværgværling på Tippens sydspids, har tiltrukket en mindre hær af ornitologer i over en uge (se billedet nederst). På Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) hjemmeside kan man se de seneste ‘observationer på Sydhavnstippen‘ af de mange kyndige besøgende (ofte med kommentarer om de enkelte observationer). Herunder er de fuglearter som er observeret fra 22.-29. november 2014:

 1. Allike
 2. Blisgås
 3. Blishøne
 4. Blåmejse
 5. Bogfinke
 6. Bramgås
 7. Dobbeltbekkasin
 8. Dompap
 9. Duehøg
 10. Dværgværling
 11. Engpiber
 12. Enkeltbekkasin
 13. Fasan
 14. Fiskehejre
 15. Fuglekonge
 16. Grønirisk
 17. Gråand
 18. Grågås
 19. Gråkrage
 20. Gulspurv
 21. Gærdesmutte
 22. Halemejse (sydlig race)
 23. Havørn
 24. Husrødstjert
 25. Husskade
 26. Hvinand
 27. Hættemåge
 28. Isfugl
 29. Kaspisk Måge
 30. Klippedue (Tamdue)
 31. Knopsvane
 32. Kvækerfinke
 33. Lapværling
 34. Lille Lappedykker
 35. Misteldrossel
 36. Musvit
 37. Musvåge
 38. Pibeand
 39. Ringdue
 40. Rødhals
 41. Råge
 42. Sanglærke
 43. Sangsvane
 44. Sjagger
 45. Skarv
 46. Skovskade
 47. Skovsneppe
 48. Skovspurv
 49. Solsort
 50. Spurvehøg
 51. Stillits
 52. Stor Flagspætte
 53. Stor Skallesluger
 54. Stormmåge
 55. Svartbag
 56. Sølvmåge
 57. Toppet Lappedykker
 58. Troldand
 59. Tårnfalk
 60. Vindrossel

Dværgværling, Sydhavnstippen 2

Den lille tillidsfulde Dværgværling var sikkert på vej fra det nordlige Finland eller Sibirien til sydøst-asien (Indien?), da den kom ud af kurs og landede på Tippen – i mindst ti dage har den nydt(?) opmærksomheden fra en hær af ornitologer. Foto: Claus Andersen, 29. nov. 2014.  


Comments Off on 60 fugleobservationer på Sydhavnstippen på en uge!