Sommerfugleengen

Der arbejdes med indholdet…

Sommerfugleengen er et indhegnet område i den sydvestlige del af Sydhavnstippens nordfold. Om sommeren afgræsses nordfolden af får og enkelte alpakaer (dyrene flyttes til sydfolden om vinteren). Sommerfugleengen afgræsses ikke, men der udføres derimod manuel naturpleje af ‘Grøn Agenda Sydhavn‘. Ønsker du at hjælpe til kan du skrive til gronagendasydhavn@gmail.com

Sommerfugllengen er udlagt til biodiversitetsområde og artsrigdommen fremmes vha. årlige høslæt. Det hjælper fordi det fjerner næring fra jorden, og giver lys og plads til blomstrende urter frem for høje græsser. Det afslåede materiale samler vi i store bunker, som giver levesteder til smådyr og insekter. Mosaik-variationen mellem de solåbne og næringsfattige arealer (med høslæt), lysningerne og skovbevoksningerne, fremmer ligeledes artsrigdommen. Døde stammer og grene efterlades af samme grund i bevoksningerne.

Du kan kontakte os på gronagendasydhavn@gmail.com