May
14

Genbrugsstation anbefalet

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede på sit møde den 22. april 2009 forvaltningens indstilling om en genbrugsstation ved Bådehavnsgade med den bemærkning, at høringssvarenes trafikforslag skal indgå i det videre arbejde (se desuden nyhed fra 21. april). Hvis genbrugsstationen bliver vedtaget i Borgerrepræsentationen vil det videre arbejde ifølge forvaltningen bl.a. indebære en miljøgodkendelse og en VVM-screening […]Apr
22

BRs beslutning vedr. Tippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Den 2. april 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at “byggemulighederne på Tippen fjernes. Området udlægges til offentligt areal”. Forslaget var et ændringsforslag til kommuneplanen, fremsat af Enhedslisten. Kommuneplanen er nu sendt 8 uger i høring frem til 15. juni. Endelig vedtagelse forventes i august eller september. For forslaget stemte C, F, O, V, Ø og tre løsgængere (26 stemmer), imod […]Apr
21

Genbrugsstation ved Bådehavnsgade?

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har foreslået, at der placeres en stor genbrugsstation på et areal mellem Bådehavnsgade og Sydhavnstippen (se luftfoto). Arealet er udlagt til serviceerhverv i kommuneplanen, men er idag et naturområde. Læs følgende breve sendt til kommunen i anledning af forslaget: ‘bemærkninger fra Kgs. Enghave Lokaludvalg‘, ‘kommentarer fra Grøn Agenda Sydhavn‘ og ‘kommentarer fra Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn‘. […]Mar
4

Nyt Sydhavnstippen-hæfte

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Med Grøn Sydhavn Naturgruppen som udgiver, er et nyt ændret oplag af  ‘Sydhavnstippen-hæftet‘ kommet på gaden. Hæftet kan bl.a. hentes på Sydhavnens Bibliotek.Jan
11

Naturgruppens årsberetning for 2008

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Læs Grøn Sydhavn Naturgruppens ‘årsberetning 2008‘ – alle årsberetninger siden 2002 ligger på gruppens hjemmeside, som findes via Links.Dec
3

Grøn Vesterbro/Sydhavns årsplan 2009

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Læs Grøn Vesterbro/Sydhavns ‘årsplan 2009‘; som det ses er udviklingen på Sydhavnstippen centralt placeret.Nov
16

Høringssvar til indsatsplan mod bjørneklo

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Københavns Kommunes Center for Park og Natur har sendt et ‘forslag til indsatsplan mod kæmpebjørneklo‘ i høring (med frist den 30. nov. 2008). Læs det fælles ‘høringssvar‘ fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og gartner Rikke Gram, samt et fælles ‘høringssvar fra Agenda 21 Centre‘ i København. Først når Borgerrepræsentationen har vedtaget indsatsplanen, kan kommunen pålægge private grundejere at […]Oct
20

Gamle billeder o.a.

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Af og til dukker der billeder o.a. op som illustrerer Sydhavnstippens farverige historie. Følgende er nyt i arkivet (menuen øverst): ‘et luftfoto fra 1930‘ hvor Valbyparken er losseplads, et billede af ‘afbrænding af sporvogne‘ for enden af Thomas Koppels Allé (daværende Pumpehusvej) fra perioden 1967-72 , et kort med kommunens planer om en ‘motorvejsforbindelse ind over Tippen‘ fra 1979, billeder fra ‘verdens længste kaffebord‘ i 1991 i […]Jul
17

Rapporter om Øresunds havmiljø

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Kalveboderne – vandet ud for Sydhavnstippen – er som bekendt EU-fuglebeskyttelsesområde, især pga. områdets betydning som rasteplads for trækkende fugle. For mange af fuglene er et sundt havmiljø, og dermed fødegrundlaget, afgørende for den videre rejse. I nedenstående rapporter (hentet fra Øresundsvandsamarbejdets hjemmeside; findes under Links), kan man bl.a. finde oplysninger om de sidste tyve års havudvikling i Øresund, herunder […]Jun
24

Pjecen ‘SydhavnsCykelRuten’ fås igen på biblioteket

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Et genoptryk af den populære pjece ‘SydhavnsCykelRuten‘ – med en cykelrute fra Christianshavn, over Sydhavnstippen til Karens Minde Kulturhus – findes nu på Sydhavnens Bibliotek. Jun
15

Lokaludvalget skriver til By & Havn og Bondam

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Kongens Enghave Lokaludvalg har skrevet et ‘brev‘ til ‘By & Havn’ om selskabets forpligtelser mht. bekæmpelsen af invasive arter som fx bjørnbeklo på Sydhavnstippen. Der er samtidig rettet ‘henvendelse‘ til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam om vedtagelsen af en kommunal indsatsplan til bekæmpelse af bjørneklo (se desuden nyheder pr. 1/6 og 13/6 2008).Jun
1

Status vedr. projekt ‘invasive plantearter’

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Grøn Sydhavn Naturgruppen sendte i begyndelsen af året flere ansøgninger om økonomisk støtte på i alt 130.000 kr. til et naturplejeprojekt som bl.a. indebærer lønnet bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen i sæsonen 2008. Det er pt. lykkedes at skaffe 84.000 kr. til projektet, som derfor – i beskåret form – kan skydes i gang med bjørneklosæsonen. De tre bidragydere: Grøn Vesterbro/Sydhavn (34.000 kr., heraf 4.000 […]May
9

Det Grønne Knæs høringssvar til Agenda 21-plan

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Læs Foreningen Det Grønne Knæs ‘høringssvar‘ til kommunens forslag til Agenda 21-plan 2008-11. Både vandkvaliteten i Kalveboderne og udviklingen af Tippens naturkvaliteter indgår i svaret.  May
9

Arealudviklingsselskabet I/S om Tippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

I sin udgivelse ‘Status over byudvikling‘, gennemgår det nye ‘Arealudviklingsselskabet I/S’ de sidste 10 års udvikling, som de nu nedlagte Københavns Havn A/S og Ørestadsselskabet I/S har medvirket til – og der ses frem mod nye projekter. Om Tippen står der på side 28: “Det fremgår af kommuneplanen, at en del af arealerne kan bebygges efter 2017. […]May
7

Lokaludvalgets høringssvar til Agenda 21-plan

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Læs Kgs. Enghave Lokaludvalgs ‘høringssvar‘ til kommunens forslag til Agenda 21-plan 2008-2011. Blandt de mange emner som tages op er grønne områder, biologisk mangfoldighed, fuglelivet i Kalveboderne og Tippens kvaliteter.Apr
30

Høringssvar til Agenda 21 plan

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Grøn Vesterbro/Sydhavn og Agendaråd Sydhavn har i et ‘fælles høringssvar‘ til kommunens forslag til Agenda 21 plan påpeget vigtigheden af, at der hurtigt vedtages en kommunal indsatsplan for kæmpebjørneklo, således at kommunen fremover kan påbyde private grundejere at bekæmpe bjørneklo.   Mar
17

Høringssvar til kommunen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

I Kgs. Enghave Lokaludvalgs ‘høringssvar‘ til kommuneplanstrategi har ønsket om en sikring af Tippens natur en fremtrædende plads. Det samme gælder Agendaråd Sydhavn og Grøn Sydhavns fælles ‘fælles høringssvar‘, med bl.a. et nyt ‘hæfte om Sydhavnstippen‘ vedlagt. Læs også et fælles ‘høringssvar fra fem Agenda 21 Centre‘ fra Vesterbro/Sydhavn, Nørrebro, Valby, Bispebjerg og Amager.    Mar
11

Hæfte om Sydhavnstippen

posted by CA in Kultur og Tippen, Skriftligt om Tippen

Grøn Sydhavn Naturgruppen har i samarbejde med Grøn Sydhavn udgivet et ‘Sydhavnstippen-hæfte‘ med en gennemgang i ord og billeder af områdets muligheder og vanskelige problemstillinger.  Mar
9

Projekt ‘invasive plantearter’

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Grøn Sydhavn Naturgruppen har sendt ansøgninger til et projekt med lønkroner til bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen. Ansøgningerne er sendt til Arealudviklingsselskabet I/S (grundejer), Kongens Enghave Lokaludvalg, Grøn Vesterbro/Sydhavn og enkelte andre fonde og puljer. I december 2007 blev der sendt et ‘brev‘ med afsendere fra tre bydele til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, med en opfordring til at gøre sin indflydelse gældende overfor grundejeren mht. bekæmpelse […]Feb
18

Hr. Dragehjelms gravsten

posted by CA in Kultur og Tippen, Skriftligt om Tippen

Læs den besynderlige ‘historie‘ om Hans Dragehjelms gravsten, som i årtier lå og flød mellem murbrokker på Sydhavnstippen.Feb
18

Naturgruppens årsberetning

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Grøn Sydhavn Naturgruppens ‘årsberetning 2007‘ er udkommet.Feb
18

Rapport om padder og krybdyr i Sydhavnen

posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen

Der er udkommet en ‘rapport om padder og krybdyr i Sydhavnen‘. Heri konkluderes det bl.a. at Grønbroget tudse muligvis ikke længere lever på Sydhavnstippen – som i 80′erne havde Sjællands største ynglebestand. Hvis du ser Grønbrogede tudse, snog, frøer, firben eller andre fredede dyr på eller ved Sydhavnstippen, kan du skrive om det herunder.