Naturen

Selvgroet natur kræver pleje

Det unike særpræg ved Sydhavnstippens 50 ha natur skyldes – udover beliggenheden ved Kalvebodernes fuglebeskyttelsesområde – at vegetationen spontant er groet frem ovenpå bygningsaffald og restjord tippet i vandet i årene 1945-1973. Vegetationen er altså ung i sin udvikling (hvilket i sig selv hverken er godt eller dårligt).

I forhistorisk tid ville græssende, vilde dyr af egen drift indfinde sig i et sådant lysåbent naturområde og modvirke tilgroning i vildnis – men ikke i dag i København. Derfor må folde og passende afgræsning betegnes som mere “naturligt” end uhindret tilgroning.

bjarnes-09-2

Får har med stor succes overtaget den manuelle bekæmpelse af bjørneklo på Tippens sydlige del. Foto: Bjarne Jerup Høj, 2009.

En anden følge af udviklingen og den menneskelige virkelyst er, at flere invasive plantearter fra fjerne himmelstrøg er bragt hertil, og nu vokser vildt på Tippen. Både tilgroning i ufremkommeligt vildnis og spredning af invasive monokulturer skader den biologiske artsrigdom, også kaldet biodiversiteten. 

Dette er baggrunden for de seneste års naturpleje-initiativer: Kæmpebjørneklo er fældet og frøkappet siden 2002, og fældning af japansk pileurt, kanadisk gyldenris og rynket rose er påbegyndt i årene 2007-2009. Sideløbende hermed er tilgroningen bremset ved opgravning af tusindvis af små hvidtjørn på Tippens sydlige halvdel. Endvidere er der udført høslæt (slåning med le) i et forsøg på at øge artsrigdommen yderligere. Endelig er der fra foråret 2009 udsat får på Tippens nordlige halvdel (ikke i vintermånederne) – får som med imponerende effektivitet æder både bjørneklo, pileurt, gyldenris, og rynket rose, og samtidig modvirker tilgroningen i vildnis. 

Den biologiske mangfoldighed på Tippen er ganske imponerende – se blot artslisterne med ‘fugle‘, ‘andre dyr‘, og ‘urter/vedplanter‘. Flere oplysninger om naturplejen findes under ‘Grøn Agenda Sydhavn‘, ‘Tippen Fårelaug‘ og ‘Tippen Syder‘. 

img_3279

Selvgroet natur med en almindelig blåfugl i midten. Foto: Claus Andersen, 2009.

De senere års positive udvikling

Røgen lettede for alvor i 2009 efter årtiers værdikamp om brugen af Tippen – en kamp mellem på den ene side lokale beboere o.a. som ønskede mest muligt selvgroet natur bevaret, og på den anden side grundejer og kommune som snarere ønskede (eller accepterede) erhvervsudstykning, slaggedeponering, giftjorddepot, modelflyvebane, golføvebane og mulighed for boligbyggeri.

Facit af tvekampen kan gøres op således: Størstedelen af Tippens nuværende naturareal har nu kommuneplanstatus som offentligt rekreativt område (halvdelen af de i alt 40 ha skiftede status i 2009), mens en mindre del er udlagt til erhverv, boliger og en genbrugsstation. Partnerskabet ‘Tippen Syder‘ har udsat får som naturplejere og etableret en kommunal Klima-naturskole – desuden er der aftalt rammer for lønnet bekæmpelse af invasive arter, suppleret med naturpleje udført af beboere (Grøn Agenda Sydhavn) o.a. Det kan tilføjes at kommunens Center for Park og Natur står for vedligeholdelsen af grusstierne på Tippen. I 2012 vedtog Partnerskabet Tippen Syder en ‘Plejeplan‘ løbende til 2022.

I årene før partnerskabet blev dannet, blev der etableret gang- og cykelbro til Valbyparken, grusstier, vejvisersten, borde/bænke, infostandere o.a. Sammenfattende må de senere års udvikling betegnes som en solstrålehistorie i positivt samarbejde på tværs af tidligere skel. Se hele Tippens farverige ‘historie‘.

img_3369

Sydhavnstippens Klima-naturskole – med 40-50 ha selvgroet natur bag fotografen. Foto: Claus Andersen, 2009.

Efterladt affald uden ende

 I alle årene siden 2002 har beboere (Naturgruppen) indsamlet efterladt affald på Tippen. ‘By & Havn‘ bortskaffer affaldsbunkerne og henter desuden større effekter som biler, trailere, campingvogne, mv. Heldigvis bidrager flere og flere brugere af naturen til renholdelsen vha. de opstillede affaldsspande som tømmes af beboere – mens enkelte andre desværre stadig bevæger sig ud i naturen og smider deres affald – suk!

img_3240

Affald tippet af i Tippens natur endnu en gang. Foto: Claus Andersen, 2009.

Forurening fra Harrestrup Å

Forurenet spildevand fra flere kommuner udledes lejlighedsvis i Kalveboderne via Harrestrup Å. Denne forurening er årsagen til badeforbudet, men udgør også et fødeproblem for de mange rastende havfugle – Kalveboderne er EF-fuglebeskyttelsesområde / habitatområde. Ifølge Københavns Kommunes Agenda 21 plan skal vandområdeplanen vedrørende bl.a. Harrestrup Å være påbegyndt i 2009. Ting tager tid – nogen gange laaang tid..

img_3691

Tusindvis af havfugle, bl.a. Troldænder som på billedet, raster hver vinter i Kalveboderne, i forventning om rent havvand. Foto: Claus Andersen, 2009.

Den globale opvarmning

De alarmerende klimaændringer lægger et umærkeligt pres på dyre- og plantelivet overalt, også Tippen. Eksempelvis starter pollensæsonen for fx birk to uger tidligere i dag end i 1970’erne, og vandtemperaturen i de danske søer og havområder er steget 2 grader siden 1989. Paradoksalt nok vil en sikring af Tippens selvgroede natur og biodiversitet, have en positiv lungeeffekt på klodens atmosfære – i princippet! – og vil derfor modvirke den igangværende havstigning fx ved Tippen (verdenshavet er steget 19 cm siden slutningen af 1800-tallet).

Alle miljøgrupper som er medlem af ‘Agendaråd Sydhavn‘, arbejder for en bæredygtig udvikling og indirekte med klimaaspektet – som supplement til den udvandede klimaerklæring, som verdens ledere “skrev sig bag øret” i København i 2009.

lappedykke-foto-deborah

Toppet Lappedykker vogter over sin rede ved “Lorterenden” – i vand som i gennemsnit er 2 grader varmere end for 20 år siden. Foto: Deborah Kaplan, 2009.

Ønsker du at gå på opdagelse i den store mængde materiale om Tippens tilblivelse, biologi, plan-status, etc., kan du se i ‘arkivet‘ – se også Tippens farverige ‘historie‘.

xxx