Denne side på sydhavnstippen.dk benyttes af Grøn Agenda Sydhavn.

Grøn Agende Sydhavn – “naturgruppen”

Naturgruppen blev dannet i 2002, men har siden juni 2011 været en del af Grøn Agenda Sydhavn (findes via Links). Gruppen udfører varierende naturplejeopgaver på Sydhavnstippen. En ramme-plejeplan for Sydhavnstippen findes nederst på siden. Aktuelle ‘arbejdsdatoer‘ findes i menuen ‘Nyheder’ øverst til højre. Målet med indsatsen er at bevare og udvikle den særegne flora og fauna, som med tiden har udviklet sig. Fra 2008 er bjørneklo og andre invasive plantearter blevet bekæmpet lønnet, finianceret af grundejeren By & Havn. Naturgruppen har derfor fået frigjort resurser til at udføre intensiv naturpleje på tolv udvalgte plejeområder (som er forbundne med stier) på Tippens nordlige halvdel.

Gruppen arbejder ”ude i marken” under årstidernes skiftende vejrlig med praktiske opgaver, som opgravning af hvidtjørn, fjernelse af ophobet affald, tømning af affaldsspande, opsætning af fuglekasser, etc. Lejlighedsvise rapporter fra arbejdsdagene findes i menuen ‘Nyheder’ under ‘Plejen af Tippen’.

Fællesarbejde med socialt indhold er i højsædet og alle er velkomne på arbejdsdagene.

Næste arbejdsdatoer

Se menuen Nyheder, under ‘arbejdsdatoer‘ – mødestedet er Naturskolen i Sydhavnstippens nordende, for enden af Fragtvej (hvis mødestedet lejligheds flyttes til gruppens gamle mødested HF Musikbyen 144 vil der være opslag på Naturskolens gavl). Interesserede er meget velkomne.

Naturgruppens tidligere mødested i HF Musikbyen (nu mødes vi ved naturskolen). Foto: Claus Andersen, 2008.lorterenden-af-deborah

“Lorterenden” langs Sydhavnstippens vestside 2007 – i Deborah Kaplans frie foto-bearbejdelse. Foto fra 2007. Klik på billedet for at se det i fuld størelse.

Nyheder og diverse info

I marts 2009 udkom en ændret version af ‘Sydhavnstippen-hæftet‘ (siden er områdets nordlige del udlagt til offentligt, rekreativt område).

Efter etableringen af det lokale grønne partnerskab ‘Tippen Syder’ (findes via Links) i efteråret 2008 , er der udarbejdet en ‘Plejeplan for Sydhavnstippen 2009-2013‘ – løbende ændringer i disse rammeaftaler må påregnes. Naturgruppen er gået ind i projektet med 1000 ulønnede arbejdstimer over fem år.

I november 2008 indsendte Naturgruppen et ‘høringssvar‘ (sammen med gartner Rikke Gram) til Center for Park og Naturs forslag til kommunens indsatsplan mod kæmpebjørneklo – kommunens forvaltning lyttede ikke til kritikken!

Naturgruppen deltager i et 5-årigt projekt ‘lokalt, grønt partnerskab’ under overskriften “Tippen Syder”. Øvrige partnere i projektet er Grøn Vesterbro/Sydhavn, By & Havn, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Danmarks Naturfredningsforening, kbh. og Friluftsrådet kbh. I følge projektbeskrivelsen skal følgende aktiviteter gradvist igangsættes på Sydhavnstippen fra foråret 2009: Fårehold på den sydlige halvdel (er etableret), renovering af tre-fire vandhuller, mininaturskole i nordenden (er etableret), intensiveret bekæmpelse af invasive plantearter (pileurt og gyldenris er mangelfuldt bekæmpet), generel manuel naturpleje udført af Naturgruppen (gennemføres)  – samt diverse naturformidling. Info findes under Tippen Syder (via Links).

I sæsonen 2008 gennemførte Naturgruppen et naturplejeprojekt, som bl.a. indebar lønnet gennemførelse af Naturgruppens systematiske bjørneklobekæmpelse (udført af gartner Rikke Gram). Projektet blev finansieret af By & Havn, Kgs. Enghave Lokaludvalg og Agendaråd Sydhavn. Fortidens synder vil belaste Sydhavnstippen mange år frem, fordi spontan fremspiring finder sted op til 10-12 år efter frøsmidning, og fordi småplanterne er usædvanlig mange år om at gå i blomst pga den næringsfattige undergrund. Naturgruppen gennemførte på denne baggrund i årene 2002-2007 en tilpasset systematisk ‘bjørneklo-bekæmpelsesplan‘ (læs også en ‘anderledes forklaring på planen‘. Planen indebærer tre bekæmpelsesbølger hver sæson rettet mod de kropskydende (blomstrende) planter. Frøsmidning er med denne metode forhindret på siden 2002. Rodstikning på Sydhavnstippen er særdeles arbejdskrævende da undergrunden mest består af murbrokker og bygningsmaterialer. Uden denne kæmpeindsats var HELE Sydhavnstippen idag dækket af kæmpebjørneklo – total-spredning var på vej i 2002 – det synlige restproblem (især langs grusstien) er minimalt set i dette perspektiv.

I 2004 fik Naturgruppen (hed dengang Agenda 21 Naturgruppen) Københavns Miljøpris og en check på 25.000 kr. Gruppen skænkede 22.000 kr. til Agendaråd Sydhavns Miljøpulje.

2

Billede fra det daværende mødested på årets første arbejdsdag i marts 2009. Klik på billedet for at se det i stor størrelse. Foto: Claus Andersen, 2009. Indramning: Eva Kjeldsen.

Naturgruppens årsberetninger

Læs gruppens årsberetninger for ‘2010‘, 2009‘, ‘2008‘, ‘2007‘, ‘2006‘, ‘2005‘ og ‘2004‘ og netværkets årsberetninger for ‘2003‘ og ‘2002‘. Se desuden Grøn Agenda Sydhavns samling af dokumenter.

Kontakt:

Kontaktoplysninger findes under ‘Grøn Agenda Sydhavn“.

Mere om naturplejen på Sydhavnstippen:

a) Forklaring på bjørnekloplanen, 2004. pdf.

b) Bekæmpelsesplan for bjørneklo, 2008 (fra 2002). pdf.

c) Plejeplan for Sydhavnstippen 2009-2013.pdf (Tippen Syder).

d) Foreløbig bjørneklorapport, 2009.pdf.

e) Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022, Partnerskabet Tippen Syder, 2012.