Historie & Arkiv

Læs den lange version af Sydhavnstippens farverige Historie – samlingen af bilag findes i Arkivet.

Den korte version af historien

1945 Den oprindelige kystlinie lå nord for den nuværende godsbane.

1945-73 Kysten bruges til aflæsning af byggeaffald, jord o.a. fra anlægsarbejder i København, hvorved kystlinien flytter sig ud i Kalveboderne. Københavns Havn A/S står som grundejer af de nye arealer.

Luftfoto 1963
Luftfoto fra 1963 – med vand hvor Sydhavnstippen ligger i dag.

1990 Den yderste del af Sydhavnstippens naturområde fredes. Området betegnes i Kalvebodkilefredningen som “biologisk værdifuldt”, og Københavns Kommune tillægges plejemyndigheden.

1993 Godsbanen anlægges igennem Sydhavnstippens nordende, hvorved naturområdet Karens Minde fraspaltes.

1993-2005 I kommuneplanerne udlægges arealerne på den ikke-fredede del af Sydhavnstippen som perspektivområde (boliger) efter 2018.

2002 Grusstierne og broen til Valbyparken anlægges – et par år tidligere var grusstierne igennem Karens Minde området blevet anlagt. Alle projekterne udsprang fra Karens Minde Gruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn). Se visionen fra 1998 (arkivet bilag 9).

Folk på stierne
Anlæg af cykelstierne har tiltrukket nye grupper af besøgende. Foto: Claus Andersen, 2004.

2002-2007 Kulturbegivenheder er i stigning på Tippen, eksempelvis: live-rollespil, kunstudstillinger, performance-teater, guidede fugleture, skattejagt for børn etc.

2002-2009 Grøn Sydhavn Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) bekæmper bjørneklo, udfører diverse naturpleje, fjerner affald etc. Indsatsen er en del af en langsigtet strategi for at beskytte Tippen mod byudvikling, som både kommunen og grundejeren har planlagt.

2007 Folketinget vedtager en ny lov som betyder nedlæggelse af Københavns Havn A/S og overførelse af værdierne, herunder Sydhavnstippen, til en nyt selskab: Arealudviklingsselskabet I/S. (i 2008 skifter selskabet navn til Udviklingsselskabet By & Havn I/S).

2008 Grundejeren By & Havn inviterer Grøn Sydhavn Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) til et møde om fårehold på Tippen. Efterfølgende dannes det lokale grønne partnerskab Tippen Syder på initiativ af MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn. Med i partnerskabet er Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, By & Havn, Grøn Sydhavn Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn, Tippen Fårelaug (som var under etablering), Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltning, og Teknik- og Miljøforvaltningen (v/ Københavns Naturskole)), Danmarks Naturfredningsforening, Kbh., og Friluftsrådet, kreds Kbh.

2008 Grøn Sydhavn Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) udarbejder med hjælp fra Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn publikationen “Sydhavnstippen – en oase med liv i” (en opdateret version fra 2009 findes i arkivet bilag 26) som sendes til alle BR-medlemmer. Nogle måneder senere ændres planstatus for den nordlige del af Sydhavnstippen i kommuneplanen fra “Byggeri efter 2017” til “Offentligt, rekreativt område”.

Historiske spor
Sydhavnstippens undergrund emmer af historiske spor. Foto: Claus Andersen, 2004.

2009 Som et projekt i partnerskabet Tippen Syder etableres fårefold (19 ha) på Sydhavnstippens sydlige del. Formålet er primært at udrydde bjørneklo, sekundært at bekæmpe de øvrige invasive arter gyldenris, pileurt og hybenrose. I den første sæson udsættes 99-60 får. Omkring 2014 synes alle de invasive arter at være udryddet, bortset fra lidt pileurt som fårene ikke kunde komme til. Antallet af får reduceres i forhold til behovet.

2009 Partnerskabet enes om en plejeplan for Sydhavnstippen 2009-2013 (arkivet, bilag 47). By & Havn viser ringe vilje til at bekæmpe gyldenris og pileurt på nordtippen (bekæmpelsen af hybenrose udskydes efter aftale i partnerskabet).

2009 Som et projekt i partnerskabet Tippen Syder placeres en klima-naturskole på Sydhavnstippens nordende.

2011 Efter et budgetforlig mellem S og SF lukker Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn (sammen med andre Agenda 21 Centre i København). Ansvaret for (støtten til) det lokale miljøarbejde placerers herefter i Kgs. Enghave Lokaludvalg, som samtidig indgår i partnerskabet Tippen Syder.

2012 Partnerskabet Tippen Syder vedtager en Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022 (arkivet bilag 62a). Arbejdet med Plejeplanen er i begyndelsen et samarbejde mellem forfatteren, Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn og Grøn Agenda Sydhavn og andre interessenter. Sidste del af arbejdet er et samarbejde mellem forfatteren og Kgs. Enghave Lokaludvalg m.f. Hovedformålet med Plejeplanens elementer er at styrke den biologiske mangfoldighed ved 1) at udrydde de invasive bjørneklo, gyldenris, pileurt og hybenrose med får (stort græsningstryk), hvorefter der 2) udsættes publikumsvenligt dexter-kvæg (lavt græsningstryk). Naturplejen suppleres i begge faser med manuel beskæring, slåning og høslæt; hvorimod opgravning og rodstikning frarådes, fordi det bringer forurenet jord op på overfladen. Den manuelle naturpleje skal udføres således at sletterne holdes lysåbne og tiltagende næringsfattige, mens bevoksningerne (de grønne korridorer) ønskes næringsrige og frodige.

2018 By & Havn etablerer en fårefold (15-16 ha) på Sydhavnstippens nordlige del. Der laves en kontrakt om fåreholdet mellem By & Havn og Børnenes Dyremark. I den første sæson i 2018 udsættes 20 får og 5 alpakaer (året efter udsættes 17 får og 3 alpakaer). Pga. det utilstrækkelige græsningstryk ædes bjørneklo formodeltlig kun i begrænset omfang (og de invasive gyldenris, pileurt og hybenrose ædes formodentlig i ubetydeligt omfang).

Scroll to Top