Naturen

Selvgroet natur kræver pleje

Kontaktliste for henvendelser vedrørende Tippen findes i menuen Brug Tippen.

Det unike særpræg ved Sydhavnstippens 40 ha natur skyldes – udover beliggenheden ved Kalvebodernes fuglebeskyttelsesområde – at vegetationen spontant er groet frem ovenpå bygningsaffald og restjord tippet i vandet i årene 1945-1973. Vegetationen er altså ung i sin udvikling (hvilket i sig selv hverken er godt eller dårligt).

I forhistorisk tid ville græssende, vilde dyr af egen drift indfinde sig i et sådant lysåbent naturområde og modvirke tilgroning i vildnis – men ikke i dag i København. Derfor må folde og passende afgræsning betegnes som mere “naturligt” end uhindret tilgroning. 

bjarnes-09-2
I årene 2009-2013 udryddede 99-60 får bjørneklo, pileurt, hybenrose og gyldenris på syd-Tippen. Foto: Bjarne Jerup Høj, 2009.

En anden følge af udviklingen og den menneskelige virkelyst er, at flere invasive plantearter fra fjerne himmelstrøg er bragt hertil, og nu vokser vildt på Tippen. Både tilgroning i ufremkommeligt vildnis og spredning af invasive monokulturer skader den biologiske artsrigdom, også kaldet biodiversiteten.

Kæmpebjørneklo blev fældet og frøkappet af Grøn Agenda Sydhavn (daværende Naturgruppen) i årene efter 2001 og senere af et gartnerfirma. Fældning af japansk pileurt, kanadisk gyldenris og rynket rose blev udført af Grøn Agenda Sydhavn i årene efter 2007. Sideløbende hermed er tilgroningen bremset af forskellige grupper ved rodstikning eller optrækning af tusindvis af små hvidtjørn på Tippens sydlige halvdel. Endvidere er der udført høslæt (slåning med le) i et forsøg på at øge artsrigdommen. I 2009 blev der udsat får på Tippens sydlige halvdel (ingen får i vintermånederne) – får som med imponerende effektivitet udryddede både bjørneklo, pileurt, gyldenris, og rynket rose, og samtidig modvirket tilgroningen i vildnis. I 2018 blev nordfolden etableret, hvor fårene og alpakaerne går i sommerhalvåret (fra april til september). De senere år er den manuelle naturpleje på Sydhavnstippen udført af Naturplejegruppen, bortset af plejen i de to delområder Sommerfugleengen og Tornsangerengen, som udføres af Grøn Agenda Sydhavn.

Den biologiske mangfoldighed på Tippen er ganske imponerende efter Københavner-forhold – se blot artslisterne med fugle, andre dyr, og urter/vedplanter. Flere oplysninger om den historiske naturpleje findes under Grøn Agenda Sydhavn.

img_3279
Selvgroet natur med en almindelig blåfugl. Foto: Claus Andersen, 2009.

De senere års udvikling

Røgen lettede for alvor i 2009 efter årtiers værdikamp om brugen af Tippen – en kamp mellem på den ene side lokale beboere o.a. som ønskede mest muligt vild natur bevaret, og på den anden side grundejer og kommune som snarere ønskede (eller accepterede) erhvervsudstykning, slaggedeponering, giftjorddepot, støjende modelflyvebane, golføvebane og mulighed for boligbyggeri.

Facit af tvekampen kan gøres op således: Størstedelen af Tippens nuværende naturareal har nu kommuneplanstatus som offentligt rekreativt område (halvdelen af de i alt 40 ha skiftede status i 2009), mens en mindre del er udlagt til erhverv, boliger og en genbrugsstation. Partnere i partnerskabet Tippen Syder har udsat får som naturplejere og etableret en naturskole. Det kan tilføjes at kommunens Center for Park og Natur står for vedligeholdelsen af grusstierne på Tippen. I 2012 vedtog Partnerskabet Tippen Syder en Plejeplan for Sydhavnstippen, løbende til 2022 (siden forlænget for et år ad gangen).

I årene før partnerskabet blev dannet, blev Grøn Agenda Sydhavns (daværende Karens Minde Gruppen) visioner til virkelighed: Der blev etableret en gang- og cykelbro til Valbyparken, grusstier, vejvisersten, borde/bænke, infostandere o.a. Sammenfattende må de senere års udvikling betegnes som en solstrålehistorie i positivt samarbejde på tværs af tidligere skel. Se hele Tippens farverige Historie.

img_3369
Sydhavnstippens naturskole – med 40 ha selvgroet natur bag fotografen. Foto: Claus Andersen, 2009.

Efterladt affald uden ende

I årene efter 2002 indsamlede Grøn Agenda Sydhavn (daværende Naturgruppen) enorme mængder af efterladt, akkumuleret affald på Tippen. Siden har Naturplejegruppen, Danmarks Naturfredningsforening og andre fulgt op. Heldigvis bidrager flere og flere brugere af naturen til renholdelsen bl.a. på grund af de opstillede affaldsspande – mens enkelte andre desværre stadig bevæger sig ud i naturen og smider deres affald – suk!

img_3240
Affald tippet af i Tippens natur endnu en gang. Foto: Claus Andersen, 2009.

Ønsker du at gå på opdagelse i den store mængde materiale om Tippens tilblivelse, biologi, plan-status, etc., kan du se i Arkivet – se også Tippens farverige Historie.

Scroll to Top