Historie

Sydhavnstippens farverige historie

Bilag findes i Arkivet.

1945 Kalvebodløbet flyder ved Sydhavnens historiske kyst, der hvor Sydhavnstippen ligger i dag.

1945-1973(?) Kystlinien ved Karens Minde-området  bruges til aflæsning af byggeaffald, jord mv. fra anlægsarbejder i København – som led i Københavns Havnevæsens (det senere Københavns Havn A/S) udvidelsesplaner mod syd. Se de historiske kystlinier 1854-1970 og luftfotos fra perioden 1930-1983. Havnevæsenet er grundejer af de opfyldte arealer. Indtil 1980’erne bliver der stadig lejlighedsvis smidt byggeaffald mv.

1967-72 Gamle sporvogne køres ad Thomas Koppels Allé (daværende Pumpehusvej) og brændes af i nordenden af Sydhavnstippen/Karens Minde området (kilde: Lokalhistorisk Forenings Årstalsliste).

1975(?)-2008 Byggegrunde udlejes til erhverv og småindustri på den nord-østlige del af Sydhavnstippen.

1979 Overborgmester Egon Weidekamp bebuder, at motorvejsforbindelsen fra Vestamager til centrum, vil blive ført over Tippen  (arkivet, bilag 13).

1980 Egon Weidekamp foreslår (sammen med Kooperativ Boligindustri) at der bygges 2.000 lejligheder på Sydhavnstippen – motorvejsforbindelsen skrinlægges (arkivet, bilag 13).

1981 HF Frederikshøj og bundgarnsfiskerne ‘Syd-Vest’ afleverer 12.200 underskrifter mod byggeri på de grønne områder i Sydhavnen (arkivet, bilag 13).

198(?)-2007 Foreningen Børnenes Dyremark har heste gående på græs i mindre folde på den nordlige del af Sydhavnstippen.

1982 Nordisk Herpetologisk Forening (padder og tudser) foreslår at Sydhavnstippen fredes. Danmarks Naturfredningsforening finder fredningen urealistisk pga. de forventede erstatningskrav (arkivet, bilag 13).

1983 Elkraft (HC Ørstedsværket) får tilladelse til deponering kulslagge på Sydhavnstippen (arkivet, bilag 13). Se luftfoto fra 1983.

1984 Nordisk Herpetologisk Forening klager over kulslagge-deponeringen, som indstilles efter at Miljøstyrelsen henstiller til Hovedstadsrådet og Miljøkontrollen i Københavns Kommune, at levevilkårene for de grønbrogede tudser sikres og forbedres på Sydhavnstippen (arkivet, bilag 13).

1986 Danbyg Totalentreprise (v/ Axel Juhl-Jørgensen) præsenterer et projekt med 1.800 lejligheder på Sydhavnstippen, i op til 12 etager, med tilstødende lystbådehavn og sportsfaciliteter (arkivet, bilag 13).

1986 Københavns Kommuneplan-forslag udlægger Sydhavnstippen til boligområde (arkivet, bilag 13).

1986 Danmarks Naturfredningsforening søger Sydhavnstippen fredet, i sammenhæng med Vestamager (arkivet, bilag 13).

1986 ‘HSOS’ (Foreningen Hold Sammen Om Sydhavnen) dannes, med det formål at sikre Sydhavnstippen som friareal og naturpark, samt Stejlepladsen og Børnenes Dyremark ved Karens Minde (arkivet, bilag 13).

1987 Danbyg Totalentreprises månedlige betaling for forkøbsret til Sydhavnstippen fordobles til 400.000 kr. Myndighederne kræver at byggeprojektet skal i fri licitation, hvilket tilsyneladende giver Danbyg ‘kolde fødder’ (arkivet, bilag 13).

1987 Store koncentrationer af gift findes på Sydhavnstippen og området bliver erklæret for kemikalieaffaldsdepot. Byggeriet udskydes til gift-problemerne er løst (arkivet, bilag 13). Året efter udgives en forureningsundersøgelse.

1987 Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) foreslår at der placeres 2-3 store vindmøller på Sydhavnstippen (arkivet, bilag 13).

1987 Førende paddeekspert Kåre Fog erklærer, at Sydhavnstippen er Sjællands største ynglested for den sjældne grønbrogede tudse (arkivet, bilag 13).

1987 Danmarks Naturfredningsforening, Hovedstadsrådet, Friluftsrådet og Miljøministeriet enes om et fredningsforslag, der indbefatter den sydlige del af Sydhavnstippen (arkivet, bilag 13).

1987 ‘HSOS’ udgiver en temaavis om Tippen (arkivet, bilag 13; redaktør: Vagn Smed).

1988(?) De første forekomster af den invasive Kæmpebjørneklo viser sig på Sydhavnstippen. De invasive arter Japansk pileurt, Kanadisk gyldenris og Hybenrose følger efter senere.

1990 Den sydlige del af Sydhavnstippen fredes som en del af Kalvebodkilefredningen, efter afgørelse i Overfredningsnævnet. Ifølge fredningen må der ikke foretages terrænændringer eller ændringer i vegetationsforholdene, og Sydhavnstippen betegnes som et biologisk værdifuldt område – Københavns Kommune udpeges som plejemyndighed.

1991 Ornis Consult A/S, v/ Kåre Fog, udgiver en rapport om den grønbrogede tudse på Tippen.

1992(?) Københavns Kommune anlægger i samarbejde med Kåre Fog fire små vandhuller på den fredede del af Sydhavnstippen, i et forsøg på at sikre overlevelsen af Den grønbrogede tudse.

1993 En godsjernbane anlægges igennem Sydhavnstippens nordende efter omfattende beboerprotester, herunder servering ved verdens længste kaffebord i 1991 langs den planlagte linieføring.

1993-2005 Trods vedholdende beboerprotester (læs fx avisartikel fra 1991) udlægges friarealerne i alle kommuneplaner på den ikke-fredede del af Sydhavnstippen til fremtidigt boligbyggeri (efter 2018) – senest i Kommuneplan 2005; dog er der ikke enighed i Borgerrepræsentationen.

1994 Kalveboderne udpeges som EF-fuglebeskyttelsesområde. Dette indebærer at nye aktiviteter i de tilstødende landområder, herunder Sydhavnstippen, ikke må forringe livsbetingelserne for fuglene i Kalveboderne.

1996-2007 En støjende modelflyvebane med græslandingsbane ligger på Sydhavnstippen, delvis i det fredede område (anlagt med tilladelse fra Københavns Havn A/S). Modelflyveklubben flytter selvom forvaltningen i et svar til Grøn Agenda Sydhavn oplyser at flyveaktiviteterne er lovlige if. Kalvebodkilefredningen.

1998 Borgergruppen Karens Minde Gruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) dannes ved en sammensmeltning af tre kvarterløftgrupper: ‘Stisystemer’, ‘Byøkologi’ og ‘Karens Minde området’. Et af gruppens hovedformål er at sikre og udvikle naturkvaliteterne på Karens Minde Området og Sydhavnstippen.

1998-2009 Sydhavnstippen-publikationer, visionsplaner, hjemmesider, offentlige møder mv. øger offentlighedens kendskab til Sydhavnstippens natur- og kulturkvaliteter, eksempelvis kan nævnes: Den Grønne Korridor-vision (Karens Minde Gruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn), 1998), “Kongens Enghave Tippen” (Kvarterløft, 2002), Fællesvision for Tippen (Karens Minde Gruppen og Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn), 2006) Tippen-plakat (Grøn Sydhavn, 2007), Tippen-pjece (Grøn Sydhavn, 2007), postkortserie (Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn), 2007), hjemmeside: sydhavnstippen.dk (Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn), 2007), “SydhavnsCykelRuten”, side 1 og side 2 (Grøn Agenda Christianshavn, 2007) og Sydhavnstippen-hæfte (Grøn Sydhavn Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn), 2009; en version fra 2008 blev kun anvendt i kort tid), og debatoplægget Udviklingsplan – Sydhavnstippen 2009 (Grøn Agenda Sydhavn med efterfølgende tilslutning fra Agendaråd Sydhavn).

2002 Grusstier og en bro til Valbyparken, anlægges på Sydhavnstippen, som kvarterløftprojekter i Karens Minde Gruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn).

2002 Københavns Havn A/S udskriver en arkitektkonkurrence for byggeri på Sydhavnstippen. I vinderprojektet foreslås byggeri langt ind i det fredede område. På et efterfølgende borgermøde afviser repræsentanten for Københavns Havn A/S, at man har planer om at bygge på Sydhavnstippen – man vil bare have et bud på mulighederne.

2002-2007 Kulturbegivenheder o.a. er i stigning på Sydhavnstippen, eksempelvis: Live-rollespil, kunstudstillinger (fx “Smoke on the water”), Skattejagt med flaskepost, performance-teater (fx “Lysternes Have”, Skattejagt for børn (v/ Grøn Sydhavn), Guidede fugleture (fx v/ Hans Schou Frederiksen), fuglefotografering (fx http://www.mlofoto.dk/), digtning (fx Sydhavnstippen-digte af Eva Kjeldsen), stavgang (fx “Walk and Talk”), samt ridning, skiløb, picnics, pendler-cykling, etc.

2002-2011 Beboergruppen Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) dannes i 2002. Gruppen bekæmper den invasive Kæmpebjørneklo på Sydhavnstippen efter en systematisk plan. Bjørnekloen havde bredt sig uhindret siden slutningen af 80’erne og frø kan spire op til 20-25 år efter at de er smidt. Efter to-tre års massiv bjørneklobekæmpelse fastholder grundejeren By & Havn telefonisk at det er dem, By & Havn, der bekæmper bjørnekloen (de skifter dog senere mening). Gruppen fjerner desuden årtiers ophobet affald fra Sydhavnstippen, og genåbner i 2005 de tilvoksede vandhuller anlagt omkring 1992. I 2005 starter gruppen en delvis bekæmpelsen af de invasive arter Japansk pileurt og Kanadisk gyldenris, som udgør en stigende trussel mod biodiversiteten. Fra 2008 overgår ansvaret for hovedparten af bekæmpelsen af invasive plantearter primært til lønnet bekæmpelse koordineret i partnerskabet Tippen Syder.

2003 Københavns Kommunes Vej & Park oplyser at de, bortset fra de nyanlagte cykelstier, ingen plejeopgaver har på Sydhavnstippen. Forvaltningen afviser at skrive et notat om udbredelsen af bjørneklo på Sydhavnstippen, som ønsket af Naturgruppen (Grøn Agenda Sydhavn).

2004 Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) modtager Københavns Miljøpris og 25.000 kr. for sin giftfri bjørneklobekæmpelse og anden naturpleje, hovedsagelig på Sydhavnstippen. Gruppen tager iniativ til, i regi af Agendaråd Sydhavn, at etablere en miljøpulje og gruppen skænker samtidig 20.000 kr. som startkapital.

2004 Københavns Havn A/S sprøjter med ‘Round-up’ plantegift mod bjørneklo på Sydhavnstippen en måned efter uddelingen af Københavns Miljøpris (se ovennævnte). Sprøjtningen indstilles efter henstilling fra Københavns Kommunes Miljøkontrol.

2004 Højesteret slår fast at Staten ejer Københavns Havn A/S (og dermed også Sydhavnstippen).

2004 Københavns Havn A/S giver afslag på en ansøgning fra Grøn Guide i Sydhavnen om begrænset træbeplantning langs industriområdet (visuel afskærmning), på den nord- østlige del af Sydhavnstippen. Afslaget begrundes med at områdets fremtræden skal forblive uændret.

2004-2005 Anlægsarbejdet til en golføvebane på den nordlige del af Sydhavnstippen, påbegyndes (et par uger efter ovennævnte afslag; næsten samme sted) med tilladelse fra Københavns Havn A/S, men uden de nødvendige kommunale tilladelser. Projektet opgives efter måneders beboerprotester, blokader, klager og politisk opmærksomhed. En klage til Naturklagenævnet afgør med 7 stemmer mod 2, at et midlertidigt anlægsarbejde som golføvebanen, er lovligt på denne del af Sydhavnstippen.

2004-2007 Granit-vejvisersten (Karens Minde Gruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn)/Grøn Guide), informationstavler og to sæt borde/bænke (erhvervet og opstillet af Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn)) opstilles på Sydhavnstippen.

2004-2007 Ornitologer observerer 155 fuglearter på og ved Sydhavnstippen.

2004-2009 Et stort antal andre dyrearter observeres på Sydhavnstippen.

2005 På iniativ af Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) udarbejdes et notat af biolog og ornitolog Jesper Møller og botaniker Ole B. Lyshede, hvori det vurderes Sydhavnstippens kvalitative naturkvaliteter, herunder på den ikke-fredede del, at overgå samtlige 22 lokaliteter i hovedstaden, herunder Valbyparken, som Københavns Kommune har undersøgt i ‘Bynaturindeks’.

2005 Københavns Kommunes Vej & Park meddeler, at de støtter tanken om en udviklingsplan (plejeplan) for den fredede del af Sydhavnstippen (kilde: Hvidbog, høringssvar til kommuneplan 2005, s. 72 (pdf s. 90).

2005-2007 Efter at Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) havde udarbejdet, og i regi af Agendaråd Sydhavn, indsendt en ansøgning til Københavns Kommune om etablering af et Agenda 21 Center i Sydhavnen – fik bydelen en Agenda 21 satellit (under navnet Grøn Sydhavn; med en 30 timers stilling) til Agenda 21 Centeret i Valby (Grøn Valby). Efter to-tre år beslutter kommunen at Grøn Sydhavn istedet skal være satellit til Grøn Vesterbro (under navnet Grøn Vesterbro/Sydhavn; senere efter BR-beslutning kaldet Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn).

2006 Karens Minde Gruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) klager til Københavns Kommune over placeringen af en støjende modelflyvebane på den fredede del af Sydhavnstippen. Københavns Kommunes Center for Park og Natur svarer Grøn Agenda Sydhavn at placeringen er lovlig i forhold til Kalvebodkilefredningen af 1990. Modelflyveklubben vælger at flytte sine aktiviteter væk fra Sydhavnstippen i slutningen af 2007, efter en omfattende klagesag fra Grøn Agenda Sydhavn (arkivet, bilag 34).

2007 Københavns Havn A/S giver afslag på en ansøgning fra Grøn Sydhavn om to mindre forsøgs-fårefolde på den fredede del af Sydhavnstippen. Fårene ville ellers bidrage til bjørneklobekæmpelsen, afgræsning af vandhuller, samt generel landskabspleje. Afslaget begrundes med, at Københavns Havn A/S har anmodet om en dialog med Københavns Kommune om den fremtidige anvendelse af Sydhavnstippen (et års tid senere inviterer By & Havn Grøn Sydhavn Naturgruppen (senere Grøn Agenda Sydhavn) til et møde om fårehold).

2007 Københavns Havn A/S giver afslag på en ansøgning fra Danmarks Naturfredningsforening om en renovering af vandhullerne på den fredede del af Sydhavnstippen. Renoveringen ville kunne forbedre livsbetingelserne for de rødlistede grønbrogede tudser. Afslaget begrundes med, at Københavns Havn A/S har anmodet om en dialog med Københavns Kommune om den fremtidige anvendelse af Sydhavnstippen.

2007 Folketinget vedtager lov om “Arealudviklingsselskabet I/S’ (nuværende ‘Udviklingsselskabet By & Havn I/S’), som indebærer nedlæggelse af Københavns Havn A/S og overførelse af værdierne, herunder Sydhavnstippen, til det nye selskab. Københavns Kommune og Staten deler ejerskabet i det nye selskab (i forholdet 55/45%), som uden vederlag kan stille arealer til rådighed for fritids- og reakreative formål – men som iøvrigt skal drives kommercielt.

2007 Amphi Consult udgiver, på bestilling af Center for Park og Natur, en rapport om padder og krybdyr i Sydhavnen (syd for godsbanen). Grønbroget tudse blev ikke fundet på Sydhavnstippen i 2007.

2008 Grøn Vesterbro/Sydhavn (Agenda 21 center; senere Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn) arbejder med naturformidling på Sydhavnstippen og en formel bevarelse af værdierne.

2008 Arealudviklingsselskabet I/S (ejer af Sydhavnstippen) skifter navn til Udviklingsselskabet By & Havn I/S – kaldet ‘By & Havn’.

2008 Grundejeren By & Havn inviterer Grøn Sydhavn Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) til et møde om fårehold på Tippen. Efterfølgende dannes det lokale grønne partnerskab Tippen Syder på initiativ af MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn. Med i partnerskabet er Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, By & Havn, Grøn Sydhavn Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn, Tippen Fårelaug (som var under etablering), Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltning, og Teknik- og Miljøforvaltningen (v/ Københavns Naturskole)), Danmarks Naturfredningsforening, Kbh., og Friluftsrådet, kreds Kbh.

2008 Grøn Sydhavn Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn) udarbejder med hjælp fra Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn publikationen “Sydhavnstippen – en oase med liv i” (en opdateret version fra 2009 findes i arkivet bilag 26) som sendes til alle BR-medlemmer. Nogle måneder senere ændres planstatus for den nordlige del af Sydhavnstippen i kommuneplanen fra “Byggeri efter 2017” til “Offentligt, rekreativt område”.

2009 Som et projekt i partnerskabet Tippen Syder etableres fårefold (19 ha) på Sydhavnstippens sydlige del. Formålet er primært at udrydde bjørneklo, sekundært at bekæmpe de øvrige invasive arter gyldenris, pileurt og hybenrose. I den første sæson udsættes 99-60 får. Omkring 2014 synes alle de invasive arter at være udryddet, bortset fra lidt pileurt som fårene ikke kunde komme til. Antallet af får reduceres i forhold til behovet.

2009 Tippen Fårelaug dannes.

2009 Som et projekt i partnerskabet Tippen Syder placeres en klima-naturskole på Sydhavnstippens nordende.

2009 Københavns Borgerrepræsentation beslutter at friholde Tippen for byggeri i kommuneplanforslaget. Kommuneplanen vedtages, således at næsten hele Tippens naturareal har status som “Offentligt, rekreativt område”.

2009 Partnerskabet enes om en plejeplan for Sydhavnstippen 2009-2013 (arkivet, bilag 47). By & Havn viser ingen vilje til bekæmpelse af gyldenris og pileurt (bekæmpelsen af hybenrose udskydes efter aftale i partnerskabet).

2009 En artsliste med vedplanter og urter på Sydhavnstippen udarbejdes af biologi-specialestuderende Line Laursen og Maya Caspersen.

2010 Bydelsplan for Kgs. Enghave og Vesterbro, v/ Lokaludvalgene godkendes med kommunens bemærkninger. I bydelsplanen forslås den nordlige del af Sydhavnstippen fredet (arealet er offenligt rekreativt område).

2011 Efter et budgetforlig mellem S og SF lukker Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn (sammen med andre Agenda 21 Centre i København). Ansvaret for (støtten til) det lokale miljøarbejde placerers herefter i Kgs. Enghave Lokaludvalg, som samtidig indgår i partnerskabet Tippen Syder.

2012 Partnerskabet Tippen Syder vedtager en Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022 med det supplerende Grundkort til plejeplan (plejeplanen findes også i arkivet bilag 62a). Arbejdet med Plejeplanen er i begyndelsen et samarbejde mellem forfatteren, Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn og Grøn Agenda Sydhavn og andre interessenter. Sidste del af arbejdet er et samarbejde mellem forfatteren og Kgs. Enghave Lokaludvalg m.f. Læs en kortfattet Gennemgang af Plejeplanen.

2018 By & Havn etablerer en fårefold (15-16 ha) på Sydhavnstippens nordlige del. Der laves en kontrakt om fåreholdet mellem By & Havn og Børnenes Dyremark. I den første sæson i 2018 udsættes 20 får og 5 alpakaer (året efter udsættes 17 får og 3 alpakaer). Pga. det lave græsningstryk ædes de invasive bjørneklo, gyldenris, pileurt og hybenrose kun i begrænset omfang.

Scroll to Top