Arkiv

Arkiv for Sydhavnstippen

Bilag 1: Kalvebodkilefredningen, 1990.

Bilag 2a: BR beslutning vedr. Sydhavnstippen, 2005.

Bilag 2b: BRs beslutning vedr. kommuneplanforslag 2009.

Bilag 3: Lov om Arealudviklingsselskabet I/S (nuværende Udviklingsselskabet By & Havn I/S), 2007.

Bilag 4: Kommuneplan 2005, uddrag vedr. Sydhavnstippen.

Bilag 5a: Kommunens ‘Den Blå Plan’, debatoplæg, del 1, 2003.

Bilag 5b: Kommunens ‘Blå Plan’, debatoplæg, del 2. 2003.

Bilag 6: Fællesvision for Tippen, Naturgruppen og Karens Minde Gruppen, 2006, PowerPoint.

Bilag 7: Fællesvision for Tippen, Naturgruppen og Karens Minde Gruppen, 2006,pdf.

Bilag 9: Karens Minde Gruppens vision, 1998.

Bilag 10: 155 fuglearter på/ved Sydhavnstippen 2004-2007.

Bilag 11: Dyrearter på Sydhavnstippen (ikke fugle), 2004-2009.

Bilag 12: Lossepladser og opfyldning i København. Historisk redegørelse. Miljøkontrollen, 1996 (uddrag vedrørende Kgs. Enghave).

Bilag 13: H.S.O.S temaavis om Tippen 1987. Oplag 3000 eks.; redaktør Vagn Smed.

Bilag 14: Farvetryk fra Sydhavnen, 1916.

Bilag 15: Forureningsundersøgelse 1988. Kortlægning og vurdering af forureningen på tippen, inkl. kort med opfyldningsår og arealstørrelser. Delrapporter findes hos Claus Andersen.

Bilag 16a: Arkitektkonkurence udskrevet af Københavns Havn; vinderprojektet 2002.

Bilag 16 b: Arkitektkonkurence udskrevet af Københavns Havn, model af vinderprojektet 2002.

Bilag 17: Historiske kort over Kongens Enghave, 1795-2001.

Bilag 18: Luftfotos fra 1930, 1944, 1945, 1962, 1963, 1983 og 2008.

Bilag 19: Historiske kystlinier 1854-1970.

Bilag 20: Luftfotos med Sydhavnstippen, 2004.

Bilag 21a: Billeder fra 1974. Fra DVD’en “En drøm om frihed”,Rødfilm.

Bilag 21b: Billeder fra Tippen, 1974 og 1978. pdf.

Bilag 21c: Ældre billeder fra Tippen og nærområde (uden datering).pdf.

Bilag 22: Kommunens motorvejsplaner over Sydhavnstippen, 1979 (kopi af ukendt oprindelse).

Bilag 23: Kort med strandbeskyttelseslinie. Fra Sydvest Folkeblad nr. 8, 2002.

Bilag 24: Fagfolks vurdering af Sydhavnstippens naturkvaliteter, 2006.

Bilag 25: Tippen-plakat 2007.

Bilag 26: Sydhavnstippen-hæfte, feb. 2009. Udgivet af Grøn Sydhavn Naturgruppen (nuværende Grøn Agenda Sydhavn (en version fra 2008 blev kun anvendt i kort tid).

Bilag 27: Kort over Sydhavnen og Sydhavnstippen.

Bilag 28: Fuglebilleder fra Sydhavnstippen, Mogens Hansen. 30 billeder fra tippen; se også www.mlofoto.dk

Bilag 29: Billedserie fra guided fugletur, sept. 2006.

Bilag 30a: Folder. SydhavnsCykelRuten 1.

Bilag 30b: Folder. SydhavnsCykelRuten 2.

Bilag 31: Artikler om rensning og naturgenopretning af Harrestrup Å, og badestrand ved Valbyparken, 2005-2010.

Bilag 32: Kort med EF-fuglebeskyttelsesområde, fredninger, mv. Økononomiforvaltningen, 2002.

Bilag 33: Rapport om Grønbroget tudse, 1991.

Bilag 34: Modelflyvebanens lovlighed i forhold til Kalvebodkilefredningen, klager og svar 2006-2008 (nuværende Grøn Agenda Sydhavn, 29 sider).

Bilag 35a: Rapport om padder og krybdyr i Sydhavnen, 2007.

Bilag 35b: Rapport om padder mv. på Karens Minde Området, 2005.

Bilag 36: Historien om Hans Dragehjelms gravsten på Tippen, 2007 (2010).

Bilag 37: Rapport: Status for Øresunds Havmiljø. Øresundsvandssamarbejdet, 2003.

Bilag 38: Rapport: Bundfauna i Københavns Havn (inkl. Sydhavnen). Miljøkontrollen, 2003.

Bilag 39: Rapport: Fisk i Øresund. Øresundsvandsamarbejdet, 2007.

Bilag 40: Rapport: Øresunds Vegetation. Øresundsvandsamarbejdet, 2006.

Bilag 41: Billeder fra verdens længste kaffebord i protest mod godsbanen (i Sydhavnstippens nordende), 1991.

Bilag 42: Billeder af afbrænding af sporvogne for enden af Pumpehusvej (nuværende Thomas Koppels Alle), 1967-72.

Bilag 43: Artikel fra 1991 om byggeplaner på Sydhavnstippen.

Bilag 44: Uddrag af kommunens naturpolitik 2004-2008.

Bilag 45: Sydhavnsrådets indsigelse vedr. Tippen til Kommuneplan 2005.

Bilag 47: Plejeplan for Sydhavnstippen 2009-2013. Det lokale grønne partnerskab Tippen Syder, 2009.

Bilag 48: Referat fra naturplejetur på Sydhavnstippen med bl.a. Ib Johnsen, lektor ved Kbh. Universitet, 16. juni 2009.

Bilag 49: Uddrag af O.S. Køhlers Jagt-Journal 1879-1916. Dyr nævnt (der tages forbehold for tydning af håndskrift) fra Frederiksholm, Kgs. Enghave: bekkasin, trane, hvidsneppe, brushøns, natugle, hornugle, tjur, urfugl, skovsneppe, ryle, lækat, dåvildt, råvildt, ræv, hare og grævling. Originalen af Jagt-Journalen findes hos Paul-Erik Lind.

Bilag 50: Uddrag af hvidbog til Kommuneplan 2009. Økonomiforvaltningens behandling af høringssvar vedrørende Sydhavnstippen.

Bilag 51: Fælles debatoplæg ‘Udviklingsplan – Sydhavnstippen 2009’ af Agendaråd Sydhav (udarbejdet af Grøn Agenda Sydhavn).

Bilag 52: Lovgivning og fredningsbestemmelser vedr. hunde på Sydhavnstippen – forsøg på tolkning v/ Claus Andersen, 2010.

Bilag 53: Artsliste for Sydhavnstippen, vedplanter og urter – v/ specialestuderende Line Laursen og Maya Caspersen, 2009.

Bilag 54: Artsliste for Sydhavnstippen, mos og lav, 2009 – v/ specialestuderende Line Laursen og Maya Caspersen, 2010.

Bilag 55: Kandidatspeciale, Biologisk Institut, “Forvaltning af bynær natur – case study Sydhavnstippen i København”, v/ Line Laursen og Maya Caspersen, 2010 (dette er ikke den endelige netversion).

Bilag 56: Bekendtgørelse om Amager vildtreservat og fredning af søterritorier (bl.a. vandet omkring Sydhavnstippen), 2007.

Bilag 57: Opskrifter af Sydhavnstippens flora, 2010 eller 2011.

Bilag 58: Bydelsplan for Kgs. Enghave og Vesterbro, Lokaludvalgene, 2010 (forslag vedr. Sydhavnstippen s. 17-19 (pdf. s. 19-21), med kommunens bemærkninger s. 21 (pdf. s. 23).

Bilag 59: Københavns Havne (historisk), B. Zinglersen, 1977 (uddrag vedr. Fiskerihavnen, Stejlepladsen, Lorterenden og Valbyparken).

Bilag 60: Opskrifter fra arrangementet bierne og blomsterne, 2011.

Bilag 61: Miljøpunkt Vesterbro-Sydhavns årsberetninger 2007-2011.

Bilag 62a Plejeplan for Sydhavnstippen 2012. Partnerskabet Tippen Syder.

Bilag 62b: Grundkort til plejeplan.

Bilag 62c: Landskabssnit til plejeplan.

Bilag 63: Bydelsplan 2013, Kgs. Enghave Lokaludvalg (forslag vedr. Sydhavnstippen pdf. s. 44-46).

Bilag 64: Opskrifter fra Høstpicnic 2014.

Bilag 65: Fredningsnævnets afgørelse i sagen om fredning af Sydhavnstippen, 2015.

Bilag 65a: Fredningsnævnets endelige afgørelse om fredning af hele Sydhavnstippen og erhvervsområder, 2015.

Bilag 65b: Fredningskort, 2015.

Bilag 66: Naturgruppen 2002-2011.

Bilag 67: Naturrapport i Københavns Kommune (§3-registrering), 2022 (pdf, 49 sider). Med bl.a. Sydhavnstippen.

Bilag 68: Natur360-notat med anbefalinger til naturpleje på Sydhavnstippen, 2023 (pdf, 22 sider). Bestilt af partnerskabet Tippen Syder.

Scroll to Top