Københavns Skyttecenter: Kommunens svar

Grøn Agenda Sydhavn skrev i februar 2013 et ‘brev‘ til Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) vedrørende forvaltningens revision af miljøgodkendelsen af Københavns Skyttecenter på Amager – en revision som har stået på siden 2009. Af forvaltningens ‘svar‘ fremgår at man ikke agter at stille krav til støjniveauet, udover hvad der beskrives i vejledningen. Vejledningen beskriver bl.a. følgende pointer:

Ideen med en godkendelse er at skydebanen tildeles en miljøkapacitet, med det formål at ”skabe så store perioder med fred og ro som muligt hos skydebanernes omgivelser, og især på de tidspunkter af året, ugen og døgnet, hvor de omboende erfaringsmæssigt føler sig mest generet af støjen.” På baggrund af en ansøgning med dokumentation for den miljømæssige påvirkning af omgivelserne foretager BR ”en samlet vurdering af skydebanens drifts- og forureningsforhold.” I vejledningen anføres videre: ”Støjen skal ved godkendelse af nye hhv. af bestående skydebaner eller ved udvidelser af eksisterende skydebaner, vurderes og synliggøres i form af optegning af et støjkonsekvensområde, baseret på beregninger i mindst 8 retninger omkring skydebanen, hvis ydre grænse afspejler skudstøj på 60 dB(A) (..) og med angivelse af konturerne for skudstøjen i 5 dB-intervaller over denne grænse op til støjniveauet for den mest støjbelastede bolig.” Vedr. EF-fuglebeskyttelsesområder (som i dette tilfælde pt. er belastet med høreværns-støj!) står der i vejledningen følgende: ”I beskyttede naturområder som Ramsar- og fuglebeskyttelsesområder kan anlæg af skydebaner medføre væsentlige forstyrrelser af sjældne og truede fuglearter. For eksisterende skydebaner beliggende indenfor disse områder skal der derfor tages særlige hensyn i forbindelse med ændringer og tilladelser til skydeaktiviteter og støjniveau.”

Mon ikke beboerne i Sluseholmen og Teglholmen; samt de 100.000 øvrige københavnere, som er generet af den krigslignende skydestøj fra Københavns Skyttecenter, med svaret fra borgmesterens forvaltning er HELT trygge ved Københavns Kommunes miljøtilsyn!?

Forvaltningen forklarer endvidere i svaret at revisionen af miljøgodkendelsen er blevet “taget op” i takt med at skydeklubberne fik afklaret om de kunne fortsætte uden kommunalt tilskud – og i givet fald hvordan.

Endelig oplyser forvaltningen at Grøn Agenda Sydhavns synspunkter vil blive inddraget i processen og at miljøgruppen formelt er klageberettiget ift. afgørelser om Københavns Skyttecenter.

I Skydebaneforeningen Københavns Skyttecenters nyhedsarkiv kan man læse følgende, citat: “… økonomien ser værre ud, end vi håbede ved årets begyndelse …”. “Hovedårsagen til den dårligere økonomi er, at Politiskolen aftager langt færre baner, end vi blev stillet i udsigt …”. “Københavns Kommune vurderer at bygningerne er 5,2 mio. kr. værd (..). Kommunen har yderligere fortalt os, at de forventer, at det er den pris, som vi betaler for bygningerne.” (..). Hvis vi skal forrente og afdrage 5,2 mio. kr., vil det under ingen omstændigheder være muligt for os at få økonomien til at hænge sammen.”

Scroll to Top