At frede eller ikke at frede

Forslaget til fredning af Sydhavnstippen har været behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet.
Nævnet er enigt i, at området har naturmæssige og rekreative værdier og stor betydning for bydelens beboere. Et flertal på 6 ud af 9 af medlemmerne i nævnet vurderer dog, at værdierne ”bør sikres gennem den kommunale planlægning og den øvrige lovgivning på området, herunder f.eks. strandbeskyttelseslovgivningen”. Det vil sige, ikke ved en fredning.

De sidste 3 medlemmer mener, at der bør gennemføres en fredning af hele området.

Alligevel bliver sagen sendt tilbage til fornyet behandling i Fredningsnævnet. Flertallet på 6 medlemmer finder nemlig, at det fredede område skal udvides en smule mod nord, så det bliver mere sammenhængende, end det er nu.

Kortet viser den eksisterende fredningsgrænse og den nye, som Miljø- og naturklagenævnet har besluttet, at Fredningsnævnet skal arbejde videre med.

Fredningskort

Scroll to Top