Natur og Miljø – tilstandsrapport

Danmarks Miljøundersøgelser har i november 2009 udgivet den femte miljøtilstandsrapport, under overskriften ‘Natur og Miljø 2009‘. I rapporten findes et væld af faglige oplysninger om naturens udvikling, bl.a. under påvirkning af klimaforandringerne.

Her er nogle udvalgte oplysninger:

 • Nyere undersøgelser indikerer et fald i global biodiversitet på ca. 30% siden 1970.
 • Jordens gennemsnitstemperatur er steget 0,8oC siden omkring 1850.
 • Fra 1970 til 2004 steg den globale udledning af CO2 med ca. 70%.
 • I Danmark er gennemsnitstemperaturen steget med 1,5oC siden 1870’erne.   
 • Danmark er forpligtet af Kyoto-aftalen til en reduktion i CO2-udledning på 21% fra 1990 til 2008/2012 – i 2007 var faldet på 3,5% i forhold til 1990.
 • Vandstanden i verdenshavet er steget ca. 19 cm siden slutningen af 1800-tallet.
 • Årsnedbøren i Danmark er steget ca. 100 mm siden 1950.
 • Vandtemperaturen i danske søer og havområder er steget med ca. 2oC siden 1989.
 • Den hastighed hvormed arter globalt set uddør er beregnet til at være ca. 1.000 gange højere end i førindustriel tid.
 • Det åbne naturland i Danmark er i tilbagegang – 22 agerlandsfugle er gået 36 % tilbage siden 1990, og lysåbne naturtyper som heder, overdrev, enge og klitter er i arealmæssig tilbagegang og 66% af dem har en ugunstig bevaringsstatus.
 • I Danmark er 5.656 arter blevet rødlistevurderet og 29 % af dem er vurderet til at være i risiko for at forsvinde.
Scroll to Top