Lokaludvalgenes legitimitet

Borgerrepræsentationen besluttede for nylig at stoppe tilskuddene til de 8 Miljøpunkter pr. 1. juli 2011 og give rundt regnet halvdelen (fordelingen er ikke endeligt besluttet) af beløbet til de 12 Lokaludvalg (LU), heriblandt Kgs. Enghave Lokaludvalg. LU overtager samtidig ansvaret for det kommunalt støttede, lokale miljøarbejde. Miljøarbejdet forventes ifølge Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, at fortsætte på stort set uændret niveau. Det kan Bo Asmus sagtens sige, fordi LU sorterer under Overborgmester Frank Jensens Økonomiforvaltning! … Frank siger ikke så meget.

I en ‘evalueringsrapport‘ fra august 2010 blev LU kritisk vurderet af ALS RESEARCH. I rapporten kan man bl.a. læse at LU-arbejdet er præget af “et tungt administrativt set up”, og at LU rummer “udfordringer og mangler, der handler om den faktiske legitimitet og repræsentativitet. Disse bør adresseres for, at lokaludvalgene kan udfylde sin lokaldemokratiske rolle.” Endvidere nævnes det at “der mangler en klargørelse af, hvilken rolle man ønsker foreningsrepræsentanterne skal indtage i forhold til deres bagland. Kontakten til borgere, netværk og bagland er altafgørende for, at lokaludvalget kan siges at repræsenterer bydelen.” ALS RESEARCH anbefaler på den baggrund bl.a. at “der strammes op på kravene til valgbarhed til foreningsrepræsentanterne i forbindelse med udpegelsen af foreningsrepræsentanter ved repræsentantsskabsmødet”.

Her er et illustrativt og ganske muntert(!?) eksempel fra et af Københavns lokaludvalg (ikke hentet fra evalueringsrapporten): På et repræsentantskabsmøde deltog Per (opdigtet navn) som repræsentant for en billardklub. Økonomiforvaltningen placerede Per ved miljø-temabordet, sammen med repræsentanter for bl.a. en hundevenneklub og en klub for lørdagssocialt samvær. Per stillede op til lokaludvalget for en trafikgruppe (en fuldmagt blev hastigt udfyldt på mødet) – og Per blev valgt. Pga. en klage over trafikgruppens reelle eksistens og dermed Pers valgbarhed, bad Økonomiforvaltningen Per om at redegøre skriftligt for gruppens trafikaktivitet, medlemsliste etc. I redegørelsen skrev Per til forvaltningen: “Medlemslisten er på nuværende ikke tilgængelig (..) I 2010 er det M.. Plads vi har været til møder om (..) 2009 har været præget af, hvilken kasket man nu havde på (..)”. Efter 7 måneders sagsbehandling i Økonomiforvaltningen forelå afgørelsen: Valget af Per var gyldigt.

Læs også Agendaråd Sydhavns ‘evaluering af Kvarterløft Kgs. Enghave‘ fra 2003, med nogle af de samme kommunale ingredienser.

Tippen Syder-projektet med fårehold, naturpleje, mininaturskole og velbesøgte arrangementer på Sydhavnstippen, er ikke mindst muliggjort af Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn engagerede og professionelle indsats … som Bo Asmus og Frank har saboteret med deres politiske vejsidebombe (kækt kaldet for en sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkter).

Scroll to Top