Fredning af den ikke-fredede del af Tippen afvist

Et enigt fredningsnævn har valgt at afvise Danmarks Naturfredningsforening (DN)s forslag til fredning af Sydhavnstippen.

Nævnet mener, at

”selvom naturværdierne siden 1973 har udviklet sig i en positiv retning, således at området i dag er levested for række dyre- og plantearter, finder nævnet, at den del af fredningsforslaget, der ikke i dag er omfattet af Kalvebod-fredningen, ikke rummer sådanne særlige landskabelige eller naturmæssige interesser, jf. herved naturbeskyttelseslovens § 1, stk. 1, jf. stk. 2, at der er grundlag for at sikre disse gennem en naturfredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

De rekreative og naturmæssige værdier, som området ved Sydhavnstippen rummer, bør således sikres gennem den kommunale planlægning og den øvrige lovgivning på området, herunder f.eks. strandbeskyttelseslovgivningen.

Uanset de under sagen fremkomne oplysninger om områdets betydning for almenheden, jf. herved naturbeskyttelseslovens § 1, stk. 3, finder nævnet således, at der ikke er tilstrækkelig begrundelse for at gennemføre en fredning af området.”

Det vides endnu ikke, om DN vil anke sagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs mere i den samlede skrivelse fra Fredningsnævnet.

Scroll to Top