Skydestøj på Tippen fra Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub

Skydegenerne på Sydhavnstippen udgår fra skydebanerne på Amager, som Københavns Kommune har bestemt miljørammerne for. Annoncerede skydetider i skemaet herunder er hentet fra de respektive hjemmesider fra Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub. Skemaet vil blive løbende opdateret (findes i menuen Nyheder/Skydefri Tidsrum). 


Skydetider

.

Maj 2016

.

mand, tirsd. 15.30 – 20.00
onsd. 9.00 – 20.00
torsd, fred.. 14.00 – 20.00
.

lørd.

sønd.

.

9.00 – 17.30

9.00 – 16.00

Der er lukket alle helligdage.


Status:

  • Der skydes desværre rutinemæssigt udenfor skydebanernes annoncerede åbningstider (se miljøvejledningens retningslinjer herunder) og Teknik- og Miljøforvaltningens tilsyn har desværre igen vist sig værdiløst.
  • I miljøgodkendelserne står der at: “Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt informere offentligheden, fx i lokal presse på [..] hjemmeside eller lign., og tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter der i løbet af sæsonen er planlagt skydning for alle brugere af anlægget.” Og videre: “Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for ændringen.”
  • Indfasningen af nye forbedrede støjværn ved skydebanerne på Selinevej foregår etapevis fra 2015 til 2021.
  • Skydebanearne ligger på et areal som i Kalvebodkilefredningen er udlagt som intensivt rekreativt område. Kommunen har godkendt at skydebanerne, ud over af hobbyfolket også benyttes professionelt af politiet og militæret.
  • Kommunen mener ikke at de nærliggende Natura 2000 områder og øvrige fredede naturområder i skyderetningen (og på Sydhavnstippen) har krav på støjbeskyttelse fra skydebanerne. De nye forbedrede støjværn vil derfor være rettet mod de mest støjplagede boliger.
  • Der er pt. ikke udarbejdet et støjkonsekvensområde med støjkurver hele vejen rundt om skydebanerne jf. statens miljøvejledning.
  • Indtil 2012 var Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub én enhed under navnet Københavns Skyttecenter. Kommunen har godkendt at der nu er to selvstændige enheder med egne miljøgodkendelser, åbningstider og hjemmesider.
Scroll to Top