Kommunens miljøtilsyn med Københavns Skyttecenter

Jeg får jævnligt forespørgsler om hvordan det går med Københavns Kommunes revision af miljøgodkendelsen af Københavns Skyttecenter på Selinevej på Amager. Herunder er et resume af sagsforløbet og en afsluttende status.

Feb. 2010: Et medlem af Grøn Agenda Sydhavn sender en klage til kommunens Center for Miljø over støjgener og ubehag fra skyttecenteret.

Feb. 2010: Center for Miljø svarer at “sandsynligheden for at forvildede projektiler skal komme udenfor jordvoldene er næsten ikke eksisterende” og at “det ikke er ualmindeligt at vi får klager”, og at “støjniveauet fra skyttecenteret til alle boligområder, både nye og gamle, ikke overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier.” I svaret slås det fast at: “Vi kan således desværre ikke gøre noget for at nedbringe den støj du klager over.”

Maj 2010: Grøn Agenda Sydhavn søger om aktindsigt i det grundlag forvaltningen baserer sit miljøtilsyn på.

Juni 2010: Center for Miljø imødekommer aktindsigten med det ønskede materiale (og yderligere materiale eftersendes).

Aug. 2010: Grøn Agenda Sydhavn sender en ni sider lang klage til Center for Miljø over grundlaget for kommunens miljøgodkendelse af skyttecenteret.

Sept. 2010:  Center for Miljø afviser alle klagepunkter og meddeler, at der ifølge Miljøstyrelsens vejledning ikke skal “stilles støjkrav til de naturfredede områder omkring skyttecenteret”, og at forvaltningen pt. ikke vil iværksætte en konsekvensvurdering for fuglene i Natura-2000 området.

Nov. 2010: Grøn Agenda Sydhavn sender nogle uddybende spørgsmål og kommentarer til Center for Miljø for at klargøre forvaltningens beslutningsgrundlag og konsekvenserne af svarene.

Dec. 2010: Center for Miljø svarer: “I de senere år har vi erfaret, at der mangler en omfattende beskrivelse og vurdering af skyttecenterets støjbelastning,” og at vi har “besluttet at skyttecenterets miljøgodkendelse skal revideres.” Det anføres at “revisionen blev påbegyndt i 2009,” og at “Center for Miljø agter at færdiggøre revisionen i løbet af 2011.”

[hele koorespondancen fra feb.-dec. kan læses ‘her‘]

Jan. 2011: Grøn Agenda Sydhavn anmoder Center for Miljø om formel hørings- og klageret til kommunens miljøafgørelser (miljøgodkendelser) vedrørende skyttecenteret (i april 2012 venter vi stadig på svar).

Jan. 2011: Center for Park og Natur forholder sig i et separat svar til Grøn Agenda Sydhavn til skyttecenterets forhold til Kalvebodkilefredningen. Det er forvaltningens vurdering, at fredningen ikke forholder sig til lovligheden af Københavns Politis og Forsvarets skydeaktiviteter i skyttecenteret (fredningen udlagde i 1990 arealet til “intensive rekreative formål”).

Maj 2011: Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at stoppe kommunens tilskud til skyttecenteret fra udgangen af 2013 (delvist stop allerede i 2012).

Jan. 2012:  Der dannes en forening som skal forsøge at drive skyttecenteret videre uden det kommunale tilskud.

Feb. 2012: Center for Miljø skriver i et svar til Grøn Agenda Sydhavn, at arbejdet med miljøgodkendelsen afventer en afklaring af de fremtidige ejer- og driftsforhold, og at de forventer at “miljøgodkendelsen kan sendes i høring efter sommerferien.”

Scroll to Top